Officieel
Menu
Switch Language

Alle wetgeving

Body

Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

U kan het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek hier downloaden.

Wetten en ordonnanties

Ordonnantie van 12 juli 2012. - Ordonnantie betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode(gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012).

Wet van 19 maart 2004. - Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen.

Ordonnantie van 14 december 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ordonnantie van 12 juli 2012 - Ordonnantie houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, ingeschreven wordt in de bevolkingsregisters.

Koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Besluiten van de Regering

Besluit van 30 MAART 2006. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt.

Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die op-gesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven.

Omzendbrieven en onderrichtingen

Federale omzendbrieven

Omzendbrief 25 mei 1999. - Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden

Omzendbrief van 30 januari 2006  - Betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 - 2°editie).

Omzendbrief 20 juli 2006 - Stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.- Inschrijving op de kiezerslijst.

Omzendbrief 04 september 2017 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018- Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten.

Omzendbrief 21 september 2017 - Rijksregister van de natuurlijke personen. - Vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de Provincie en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Gewestelijke omzendbrieven

Omzendbrief BHG 26 JULI 2012 - Betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli 2012 (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode

Documenten