Home
Switch Language
Menu

Alle wetgeving

Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

U kan het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek hier downloaden.

Wetten en ordonnanties

Wet van 7 juli 1994 - Betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor  de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn.

Wet van 19 maart 2004 - Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen.

De nieuwe Gemeentewet - Gecoördineerde tekst van 19 maart 2018

Ordonnantie van 12 juli 2012 - Betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode(gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012).

Ordonnantie van 12 juli 2012 - Houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen (gecoördineerde tekst van 17 januari 2018).

Ordonnantie van 14 december 2017 - Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ordonnantie van 25 januari 2018 - Ordonnantie  betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 1 maart 2018 - Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen.

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 13 januari 2006 - Tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, ingeschreven wordt in de bevolkingsregisters.

Koninklijk besluit van 13 januari 2006 - Tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1982 - Betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers

Besluiten van de Regering

Besluit van 30 maart 2006 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Besluit van 20 juli 2006 - Terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers

Besluit van 19 juli 2017 -  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

Besluit van 3 mei 2018 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure en het bedrag van het presentiegeld voor de opleiding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Besluit van 17 mei 2018 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt.

Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die op-gesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven.

Ministerieel besluit (BHG) van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017.

Ministerieel besluit (BHG) van 20 maart 2018 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet.

Ministerieel besluit (BHG) van 23 maart 2018 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, §1 van bet Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Ministerieel besluit van 17 april 2018 tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten

Ministerieel besluit van 5 juni 2018 houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en  de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.

Ministerieel besluit van 18 juni 2018 betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Ministerieel besluit van 17 juli 2018 tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden.

Ministerieel besluit van 19 juli 2018 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Omzendbrieven, onderrichtingen en mededelingen

Federale omzendbrieven

Omzendbrief FOBZ van 25 mei 1999 - Betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden

Omzendbrief FOBZ van 30 januari 2006 - Betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 - 2°editie).

Omzendbrief FOBZ van 20 juli 2006 - Stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.- Inschrijving op de kiezerslijst.

Omzendbrief IBZ van 04 september 2017 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018- Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten.

Omzendbrief IBZ van 21 september 2017 - Rijksregister van de natuurlijke personen. - Vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de Provincie en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Omzendbrief IBZ van 19 maart 2018 - Provincie en gemeenteraadsverkiezingen- Bestelling van de kiezerslijsten

Omzendbrief IBZ van 18. mei 2018- Toepassing van de artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

 

Gewestelijke omzendbrieven

Omzendbrief BHG van 26 juli 2012 - Betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli 2012 (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezings periode.

Omzendbrief BHG van 14 maart 2018- Betreffende de wijzigingen aan het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 iuli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Omzendbrief BHG van 14 juni 2018- Betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Omzendbrief BHG van 6 juli 2018 - Betreffende de terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers.

Omzendbrief BHG van 20 juli 2018 - Betreffende de aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit (PMB) tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen

 

Mededeling

Mededeling - Gemeenteraadsverkiezingen

Documenten

01/31/2018 - 10:49
Wet 07.07.1994 -beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
Description

Wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven  
voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor  
de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn.

01/29/2018 - 09:45
Ord.14.12.2017 betreffende de transparentie en voordelen van mandatarissen
Description

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewesten de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen
van de Brusselse openbare mandatarissen.

03/07/2018 - 09:52
De ordonnantie van 25 januari 2018 betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen
Description

25 JANUARI 2018. - Ordonnantie betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1)

03/13/2018 - 09:00
Ordonnantie van 1 maart2018 teneinde een evenwichtige aan
Description

Ordonnantie van 1 maart 2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen.

03/12/2018 - 14:15
De nieuwe gemeentewet
Description

De Nieuwe Gemeentewet - Samenstelling van het gemeentebestuur.

01/22/2018 - 12:43
MB-burgers EU-gemmeente
Description

Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschre-ven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt.

07/27/2018 - 12:36
MB-Model van de oproepingsbrieven
Description

Ministeriële besluit van 19 juli 2018 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

04/19/2018 - 11:49
MB-model van het volmachtformulier en model van attest afgegeven door de burgemeester
Description

Ministerieel besluit (BHG) van 23 maart 2018 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, §1 van bet Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

04/19/2018 - 12:27
MB-verzending kiezerslijst aan de Regering
Description

Ministerieel besluit van 17 april 2018 tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten.

 

06/14/2018 - 14:05
MB-Regels voor het presenteren van lijsten en kandidaten op het beeldscherm
Description

Ministerieel besluit van 5 juni 2018 houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en  de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.

06/20/2018 - 08:47
MB-Verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne
Description

Ministerieel besluit betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

07/27/2018 - 12:36
MB-Model van de oproepingsbrieven
Description

Ministeriële besluit van 19 juli 2018 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

07/20/2018 - 12:52
MB - Onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden
Description

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden.

05/23/2018 - 13:46
Besluit BHR betreffende de voordacht en bewilliging van kandidaten
Description

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

06/18/2018 - 08:06
Besluit BHR betreffende terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers
Description

Besluit van 20 juli 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers.

06/26/2018 - 07:50
Besluit BHR betreffende haar werkwijze en de ondertekening van de akten van de Regering
Description

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van
de Regering

06/13/2018 - 09:12
Besluit BHR bedrag van het presentiegeld voor de opleiding van de leden
Description

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 tot vaststelling van de procedure en het bedrag van het presentiegeld voor de opleiding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

03/28/2018 - 14:12
Besluit BHR bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden
Description

Besluit vastelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

05/23/2018 - 13:46
Besluit BHR betreffende de voordacht en bewilliging van kandidaten
Description

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

04/23/2018 - 07:44
Omzendbrief - verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister
Description

Omzendbrief IBZ van 18.05.2018- Toepassing van de artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister

06/26/2018 - 08:29
Omzendbrief BPB 14 juni 2018 organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen
Description

Omzendbrief Brussel Plaatsselijke Besturen  betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

07/20/2018 - 14:12
Mededeling - Gemeenteraadsverkiezingen
Description

De verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden zullen plaatsvinden op zondag 14 oktober 2018. Meer informatie in bijlage.