Home
Switch Language
Menu

Algemene verordening Gegevensbescherming

1.1.    In alle gemeenten van van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal elektronisch gestemd worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke toepassing, Martine, om:

•    het gemeentepersoneel in staat te stellen alle gegevens i.v.m. de hoofdbureaus in te voeren, met inbegrip van de leden van die bureaus;
•    alle kandidatenlijsten in te voeren - in principe hebben de kandidaten de keuze tussen het rechtstreeks invoeren van hun gegevens in de toepassing Martine of het invullen van de daartoe bestemde papieren formulieren. In laatstgenoemd geval moet het hoofdbureau van de gemeente, dat belast is met de voorbereiding van de kiesverrichtingen, de gegevens die de kandidaten op papier bezorgd hebben, invoeren in de toepassing Martine;
•    de resultaten van de verkiezing in te zamelen en te verspreiden.

 

Algemene verordening Gegevensbescherming

1.2.    Het Gewest en de leverancier van de toepassing Martine dienen dus een grote hoeveelheid gegevens van persoonlijke aard te verwerken i.v.m. met meerdere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de praktische voorbereiding van de verkiezingen: het gemeentepersoneel, de vrederechters, de leden van de stemopnemingsbureaus (voorzitter, bijzitters, secretaris) en de getuigen van de partijen en kandidaten (hierna de "betrokken personen" genoemd).

Het Gewest moet die gegevens inwinnen en ze vervolgens, naargelang van de betrokken gegevens en personen, bewaren, gebruiken en verspreiden in de verschillende fasen van het verkiezingsproces.

1.3.    Voor de meeste beoogde persoonsgegevens is de verwerking nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting van het Gewest. Voor die gegevens is de verwerking rechtmatig op grond van atikel 6, 1., c) van de AVG. Daarin wordt het volgende bepaald:
"1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: [...]
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; [...]"

1.4.    Voor de meeste overige persoonsgegevens berust de verwerking niet op een wettelijke verplichting van het Gewest. De verwerking van die gegevens is nodig hetzij omdat ze zekerheid bieden wat betreft de identiteit van de personen die de software zullen gebruiken, hetzij om de gegevens op te nemen in het systeem ter voorbereiding van de elektronische stemming. Samengevat worden de gegevens door het Gewest verwerkt om de kiessoftware gebruiksklaar te kunnen maken, evenals de informatiedragers die aan de gemeenten bezorgd moeten worden.

De keuze van het kiessysteem (elektronisch stemmen i.p.v. op papier) brengt me zich mee dat de organiserende overheid (het Gewest) die gegevens nodig heeft om de verkiezingen voor te bereiden. Een ordonnantie bepaalt dat in de Brusselse gemeenten elektronisch gestemd wordt. Die ordonnantie regelt evenwel de gegevensoverdracht niet.

Voor deze gegevens is de verwerking nodig voor het vervullen van een opdracht van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag waarvoor het Gewest instaat, conform artikel 6, 1., e) van de AVG, luidend als volgt:
"1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: [...]
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; [...]"

 

 

Documenten