Kiezer
Switch Language
Menu

De kiezerslijst

De kiezerslijst somt voor iedere gemeente de identiteit op van alle burgers die moeten gaan stemmen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt de kiezerslijst vastgesteld op 1 augustus 2018.

Vermeldingen en vorm

De kiezerslijst wordt in elke gemeente vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Wie wordt hierop vermeld:

  1. de personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente op 1 augustus 2018;
  2. de Europese en niet-Europese onderdanen die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en waarvan de inschrijving is aanvaard op 1 augustus 2018;
  3. de personen die, behalve de leeftijd, voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018, 18 jaar worden;
  4. de personen waarvan de schorsing van de kiesrechten een einde neemt tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018.

De gemeente stuurt een exemplaar van deze lijst op aan de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad en twee exemplaren aan de Regering. Deze controleert de kiezerslijsten om na te gaan of niemand op meerdere lijsten vermeld is. In geval van een dubbele inschrijving duidt de Regering het college aan hetwelke de kiezer moet schrappen en hetwelke dat de inschrijving behoudt, na advies te vragen van de betrokken colleges van burgemeester en schepenen.

De kiezers die, tussen de datum van de vaststelling van de lijst (namelijk 1 augustus 2018) en de datum van de verkiezing één van de kiesvoorwaarden verliezen, zullen worden geschrapt van de kiezerslijst.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor:
• de kiezers die tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018 de Belgische nationaliteit verloren hebben;
• de kiezers die na de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een
veroordeling of een beslissing die voor hen ofwel de uitsluiting van het kiesrecht, ofwel de
schorsing van dat recht op de datum van de verkiezing meebrengt;

Raadpleging
Vanaf het ogenblik waarop de kiezerslijst wordt vastgesteld en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, dit is 2 oktober 2018, kan eenieder nagaan of zijn/haar naam op de lijst staat en of de hem/haar betreffende vermeldingen juist zijn.

 

Bezwaar en beroep

Waar en wanneer kan er bezwaar worden ingediend tegen de kiezerslijst? Bij het college van burgemeester en schepenen vanaf de datum waarop de kiezerslijst werd vastgesteld (namelijk 1 augustus 2018) en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, dit is 2 oktober.

Wie kan er bezwaar indienen? Iedere persoon die van mening is dat hij/zijzelf of een derde persoon die in dezelfde kieskring ingeschreven is, ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of iedere persoon die van oordeel is dat de vermeldingen over zichzelf of over deze derde persoon onjuist zijn.

Hoe kan men bezwaar indienen?
o Ofwel schriftelijk, waarbij het verzoekschrift tegen ontvangstbewijs dient te worden neergelegd op het gemeentesecretariaat, of per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
o Ofwel mondeling bij de gemeentesecretaris of zijn/haar gemachtigde, wanneer de verzoeker niet in staat is te schrijven. In dit geval zal er een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een kopie aan de betrokkene wordt overhandigd.
o In beide gevallen kunnen bij het verzoekschrift bewijsstukken worden gevoegd. Het bezwaar wordt in een bijzonder register ingeschreven en er wordt een dossier aangelegd, zonder kosten voor de verzoeker.

Termijn
Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak, in openbare vergadering, binnen een termijn van 4 dagen, en in elk geval voor de zevende dag vóór de verkiezing. De met redenen omklede beslissing wordt in een bijzonder register ingeschreven. Indien deze beslissing een wijziging van de kiezerslijst inhoudt, wordt ze onverwijld uitgevoerd.

Het beroep voor het Hof van Beroep
Dit beroep kan enkel worden ingesteld tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval zendt de burgemeester onverwijld het volledige dossier aan het Hof van Beroep. De partijen verschijnen voor het hof binnen de vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezingsdag voorafgaat. Het arrest dat geveld wordt door het Hof van Beroep wordt onverwijld uitgevoerd en is niet vatbaar voor beroep.

Aflevering van afschriften van de kiezerslijst
Exemplaren of kopieën (op papier of op elektronische drager) van de kiezerslijst kunnen, onder de voorwaarden bepaald door de wet, slechts afgegeven worden aan de politieke partijen die in de kieskring kandidaten voordragen en aan de kandidaten voor de verkiezing.
 

Afgifte van de kiezerslijst

Krachtens artikel 4 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek zijn de gemeentebesturen verplicht, zodra de kiezerslijst opgemaakt is, afschriften ervan af te geven aan de personen die bij  aangetekend schrijven een aanvraag richten tot de burgemeester en die er zich schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor de verkiezingen in de gemeente voor te dragen of als kandidaat voor te komen op een voordracht ingediend met het oog op de verkiezing.

I. Twee categorieën aanvragers : politieke partijen en kandidaten.

1. De politieke partij
Een politieke partij wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die in haar naam optreedt. De aanvraag dient bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de burgemeester. De partij kan enkel een afschrift van de kiezerslijst bekomen wanneer deze een kandidatenlijst indient voor de ver­
kiezingen in de gemeente waar deze de kiezerslijst aanvraagt.

Bijgevolg dient de partij zich er schriftelijk toe te verbinden een kandidatenlijst voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de betrokken gemeente voor te dragen. Indien de politieke partij deze verbintenis niet nakomt, mag zij geen gebruik meer maken van afschriften van de kiezerslijst, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde strafsancties.

Bovendien dient de politieke partij die een aanvraag indient er zich schriftelijk toe te verbinden om tijdens de verkiezingen en gedurende de legislatuur de beginselen van de democratie van een rechtsstaat alsmede de rechten en vrijheden ingeschreven in de Grondwet, in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten na te leven. Indien voormelde voorwaarden zijn vervuld, kunnen gevolmachtigden van een politieke partij een afschrift van de lijst verkrijgen van zodra deze is opgesteld.

Iedere politieke partij kan kosteloos twee afschriften van de kiezerslijst verkrijgen. De afgifte van bijkomende afschriften geschiedt tegen betaling van de kostprijs.

2. De kandidaat
Hij dient zijn aanvraag bij aangetekend schrijven te richten aan de burgemeester. Hij kan een afschrift van de lijst verkrijgen vanaf de indiening van de voordrachtsakte (vanaf de 29ste dag vóór de verkiezing, zijnde op 15 september 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018). Het gemeentebestuur onderzoekt in dat opzicht, op het ogenblik van de afgifte, of de belanghebbende als kandidaat bij de verkiezing is voorgedragen.

Indien de aanvrager later van de kandidaten­lijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde strafsancties.

Bovendien dient de kandidaat er zich toe te verbinden om tijdens de verkiezingen en gedurende zijn  mandaat de beginselen van de democratie van een rechtsstaat alsmede de rechten en vrijheden ingeschreven in de Grondwet, in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966
inzake  burgerrechten en politieke  rechten, na te leven.

De afschriften worden hem afgegeven tegen betaling van de kostprijs. De personen die optreden in naam van een politieke partij en de kandidaten dienen  ten laatste alvorens ze de afschriften in ontvangst nemen, via een schriftelijke en ondertekende verklaring te bevestigen dat ze kennis hebben genomen van de verbodsbepalingen vervat in artikel 4 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

II. De afgiftevoorwaarden dienen strikt geïnterpreteerd te worden.
Aanvragen die niet voldoen aan de vormvereisten mogen niet in aanmerking genomen worden. Er mag niet afgeweken worden van de regels betreffende de betaling van de kostprijs aan de gemeente voor het afgeven van de afschriften.

III. De afschriften van de kiezerslijst mogen afgegeven worden op papier of op een elektronische drager.
De partij of de kandidaat dient een keuze te maken in welke vorm het afschrift wordt verstrekt.
De afgegeven lijst mag het rijksregisternummer van de kiezers niet vermelden.

IV. De afschriften mogen uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden gebruikt worden.
Dit geldt ook buiten de periode tussen de datum van afgifte van de lijst en de datum van de verkiezing. De afschriften mogen niet meegedeeld worden aan derden.

 

 

 

 

Documenten