Kiezer
Switch Language
Menu

Verplaatsingskosten

De reiskosten voor kiezers die in een andere gemeente verblijven dan degene waar zij volgens hun oproeping op 14 oktober 2018 moeten gaan stemmen vallen ten laste van de gemeente waar zij moeten gaan stemmen.

Verplaatsingskosten

Indien u verhuisd bent tussen 31 juli 2018 en 14 oktober 2018 of als u voor die datum verhuisd bent maar uw inschrijving in uw nieuwe gemeente niet voor 31 juli is voltooid, zal u een oproepingsbrief ontvangen om te stemmen in uw oude gemeente. Dit is volkomen normaal omdat de kiezerslijsten werden vastgesteld op 1 augustus 2018.

Als u en uw gezinsleden om professionele redenen in het buitenland zijn op 14 oktober 2018, of als u werkt op de dag van de verkiezingen, ga dan naar de gemeente waarvan u de oproepingsbrief heeft ontvangen. In dit geval moet u een attest vragen bij uw werkgever.

Hetzelfde geldt indien u een student bent en u verblijft om studieredenen niet in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister en waar u op 14 oktober moet gaan stemmen. In dit geval moet u een attest van uw onderwijsinstelling voorleggen waarin staat dat u een regelmatige student bent bij hun.

Ten slotte kunt u ook de reiskostenvergoeding claimen als u zich in een ziekenhuis of gezondheidscentrum bevind in een andere gemeente dan waar u naartoe moet gaan om te stemmen. In dit geval moet u een attest voorleggen van de directie van de gezondheidsinstelling waar u verblijft.

In deze specifieke gevallen kunt u een terugbetaling vragen van uw reiskosten in België tussen de plaats waar u zich bevindt en de gemeente waar u naartoe moet gaan om te stemmen. Deze kosten zijn ten laste van de gemeente waarvan u de oproepingsbrief hebt ontvangen.

De personen die terugbetaling van hun reiskosten kunnen verkrijgen zijn :

  1. kiezers die niet meer in de gemeente wonen waar ze moeten stemmen;
  2. kiezers, alsook de leden van hun gezin, die in het buitenland of een andere gemeente werken;
  3. studenten die omwille van hun studies in een andere gemeente verblijven dan degene waar ze moeten stemmen;
  4. personen in behandeling in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling in een andere gemeente dan degene waar ze moeten stemmen.


Het bedrag van de terugbetaling is gelijk aan het tarief zoals toegepast door de NMBS voor vervoer van personen in tweede klasse op de dag van de verkiezingen. De kiezer kan de terugbetaling vragen aan de gemeente waar hij opgeroepen werd als kiezer, dit binnen de drie maanden volgend op de verkiezing door middel van een schuldvordering die wordt vastgesteld op formulier F2.

De kiezer voegt bij de aanvraag tot terugbetaling (schuldvordering) :

  1. de door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief;
  2. indien van toepassing het gebruikte reisbiljet;
  3. alsook de nodige bewijsstukken, namelijk, ofwel een bewijs van de werkgever ofwel een bewijs van de onderwijsinstelling of gezondheidsinstelling ofwel een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters.

Let op: het formulier F2 moet ondertekend worden door de voorzitter van het stembureau. Het is belangrijk dat het formulier wordt ingevuld en dat het op de dag van de verkiezingen wordt meegenomen naar het stembureau.

De betrokken kiezer kan er ook voor kiezen om gratis met de trein naar de gemeente van stemming te reizen. Hij zal dan een reisbiljet verkrijgen door zich in het station van vertrek aan te melden met zijn identiteitskaart en oproepingsbrief.

Het reisbiljet kan bekomen worden vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dag van de verkiezing, vanaf 19u01, en is geldig tot de dag van de verkiezing, voor het vertrek van de laatste trein ’s avonds. Het reisbiljet is enkel bruikbaar voor de terugrit bij voorlegging van de door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief.

Documenten

02/20/2018 - 13:10
Formulier F2 betreffende de terugbetaling van reiskosten
Description

Betreffende de terugbetaling voor reiskosten van sommige kiezers

FAQ’s

Ik werk elke zondag en heb geen enkele vertrouwenspersoon die zou kunnen gaan stemmen voor mij. Kan ik dan vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?

In principe moet u gaan stemmen en als u in een andere gemeente werkt dan waar u moet stemmen, zijn uw reiskosten ten laste van de gemeente waar u moet stemmen. Er bestaat geen vrijstelling. Indien u niet bent kunnen gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, schrijf u best zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en leg u uit om welke redenen u niet hebt kunnen stemmen, vergezeld van alle nodige documenten. De vrederechter heeft het recht te beslissen wat al dan niet kan beschouwd worden als een gewettigde onthouding.

Op deze website vindt u de contactgegevens van het vredegerecht terug in uw kanton: www.juridat.be/kantons/kantons.htm