Kiezer
Switch Language
Menu

De procedure van de toekenning van de zetels

De Grondwet bepaalt dat de verkiezingen in België geschieden volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat de zetels naar evenredigheid van de op iedere lijst uitgebrachte stemmen worden toegekend.

De Grondwet bepaalt dat de verkiezingen in België geschieden volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat de zetels naar evenredigheid van de op iedere lijst uitgebrachte stemmen worden toegekend.

De verdeling van de zetels onder de lijsten

Hiertoe dient men eerst voor elke lijst het stemcijfer vast te stellen. Dit cijfer bekomt men door optelling van alle geldige stembiljetten voor een bepaalde lijst.

Het hoofdbureau deelt het stemcijfer van iedere lijst achtereenvolgens door 1; 1,5; 2; 2,5; 3,… enz. (systeem IMPERIALI) en rangschikt de quotiënten in de volgorde van hun belangrijkheid, totdat er voor alle lijsten samen zoveel quotiënten worden bereikt als er leden te kiezen zijn.

De verdeling over de lijsten geschiedt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar stemcijfer quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. Dit laatste quotiënt dat recht geeft op een zetel noemt men de kiesdeler.

Voorbeeld:

Het gaat om een kleine gemeente waar 13 zetels te verdelen zijn door 2000 kiezers.

1. Delen van het aantal stemmen per partijlijst door 1; 1,5; 2; 2,5; 3,… 

2. Doorstrepen van de eerste regel (:1).

In onderstaande tabel worden de 13 hoogste quotiënten aangeduid (geel gemarkeerd). Elk van deze quotiënten levert een zetel op.

 

PARTIJ A

PARTIJ B

PARTIJ C

PARTIJ D

Aantal stemmen ->

480

310

940

270

:1

480

310

940

270

:1,5

320

206

626,5

180

:2

240

155

470

135

:2,5

192

124

376

108

:3

160

103,3

313,3

90

:3,5

137

88,5

268,5

77

:4

120

77,5

235

67,5

:4,5

106,5

68,5

208,5

60

:5

96

62

188

54

:5,5

87

56

171

49

:6

80

51,7

156,7

45

Aaantal zetels

3

1

8

1

 

Aanwijzing van de gekozenen

Het Belgische kiessysteem laat toe dat kiezers, indien ze dit wensen, een voorkeurstem uitbrengen ten voordele van een of meerdere kandidaten van eenzelfde lijst en aldus de toekenning van de zetels tussen de verschillende kandidaten beïnvloeden.
 
Indien de kiezer geen voorkeurstem wenst uit te brengen, kan hij voor het geheel van de lijst stemmen door een lijststem uit te brengen in het vakje dat boven aan de lijst staat.
 
Het geheel van de lijststemmen wordt in twee gedeeld en valt daarna ten deel aan de eerste kandidaten van de lijst in functie van de orde waarin ze voorkomen. Deze stemmen worden eerst toegevoegd aan de voorkeursstemmen verkregen door de eerste kandidaat ten belope van hetgeen nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bekomen.
 
Voorbeeld berekening van het verkiesbaarheidscijfer en aanwijzing verkozenen:

Aantal aan de lijst toegekende zetels: 5

Aantal lijststembiljetten: 622

Aantal naamstembiljetten: 666

Stemcijfer lijst: 622+666 = 1288

Het stemcijfer van de lijst, nl. 1288 wordt vermenigvuldigd met het door de lijst bekomen aantal zetels: 1288 x 5 =6440

Het verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt verkregen door het totaal van de in aanmerking komende stemmen te delen door het getal van de aan de lijst toegekende zetels, vermeerderd met één (6440:6 =1073.) Het totaal van de in aanmerking komende stemmen wordt verkregen door het getal van de stembiljetten voor een lijst (bovenaan de lijst of naast één of meer kandidaten van de lijst ingevuld) te vermenigvuldigen met het getal van de zetels dat aan de lijst toekomt.

Wanneer dit verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld, moet het totaal van de stemmen onder de kandidaten verdeeld worden, dit op devolutieve wijze in de orde van de voordracht.

Dit totaal wordt bekomen door de helft van het aantal lijststembiljetten te vermenigvuldigen met het aantal zetels, toegekend aan die lijst (622 : 2 x 5 = 1555).

Het bureau hoeft dan nog slechts de 1555 stemmen te verdelen onder de kandidaten, volgens de orde van voordracht. Deze verdeling geschiedt door bij het door elke kandidaat bekomen aantal naamstemmen het aantal stemmen te voegen nodig om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.

Kandidaten

Naamstemmen

Stemmen bij wijze van overdracht

Totaal

A

 202

 + 871

 = 1073

166 

 + 684

= 850 

196 

 

 

176 

 

 

48 

 

 

197 

 

 

171 

 

 

 

 

 871 + 684 = 1555

 

 

Vanzelfsprekend zijn alle kandidaten van een lijst verkozen indien het aantal bekomen zetels overeenstemt met het aantal kandidaten van die lijst.

Voor elke lijst met één of meer verkozenen, worden de niet-verkozen kandidaten als opvolger aangeduid op dezelfde wijze als deze voor de rangschikking van de verkozen kandidaten.

FAQ’s

Hoe wordt de burgemeester aangeduid?

De burgemeester wordt benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De voordrachtakte van de burgemeester vereist een dubbele meerderheid van de handtekeningen: hij moet gesteund worden door minstens de meerderheid van de verkozenen voor de gemeenteraad en minstens een meerderheid van de verkozenen van de lijst waarop hij is opgekomen.

Is het waar dat een blanco stem de meerderheid ten goede komt?
 

Neen. Dat is een totaal ongegrond gerucht. Wanneer na de verkiezingen de zetels worden verdeeld tussen de politieke partijen, houdt men bij de berekening enkel rekening met bruikbare stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld en komen niemand ten goede. Het is dan ook verkeerd te denken dat deze de meerderheid ten goede komen. Door blanco te stemmen toont u dat geen enkele partij of kandidaat uw voorkeur wegdraagt. Hoewel een dergelijke stem bij de berekening niet wordt meegeteld, hebt u door blanco te stemmen wel voldaan aan uw wettelijke plicht om te stemmen.