Kiezer
Switch Language
Menu

Stemplicht

In België is de stemming verplicht.

In België is de stemming verplicht.

 

De stemplicht geldt automatisch voor de kiesgerechtigde Belgen.

 

De niet-Belgen daarentegen hebben een stemrecht. Om deel te nemen aan de verkiezingen moeten ze zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijst doormiddel van het aanvraagformulier. Hun vermelding op de kiezerslijst roept voor hen de stemplicht in het leven.

Indien iemand die op de kiezerslijst staat niet zelf kan gaan stemmen op de dag van de verkiezing kan hij of zij stemmen bij volmacht.

Niet gaan stemmen is slechts strafbaar indien het gaat om een niet gewettigde onthouding. De vrederechter is vrij te beslissen wat als een gewettigde onthouding dient te worden beschouwd en wat niet.

Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht voldaan heeft, verschijnt op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die beslist zonder mogelijkheid van beroep.

De toepasselijke straf voor een eerste inbreuk bestaat uit een berisping of een geldboete van 30 tot 60 euro.

In geval van herhaling loopt deze geldboete op van 60 tot 150 euro. Indien de niet gewettigde onthouding ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, wordt de kiezer voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

Gelet op de stemplicht schrijft u dus best zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke redenen u niet heeft kunnen stemmen als u niet persoonlijk heeft kunnen stemmen of geen volmacht heeft kunnen verlenen. Bij dit schrijven dient u desgevallend de bewijsstukken te voegen, waarover u beschikt.

FAQ’s

Politiek interesseert me niet. Ben ik verplicht te gaan stemmen?

 

In België is de stemming verplicht. Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wiens verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, moet door een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank verschijnen, die uitspraak doet zonder dat er een beroepsmogelijkheid is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stemplicht automatisch geldt voor de Belgen, maar ook voor de niet-Belgen die de erkenning van de hoedanigheid van kiezer bekomen hebben.

Op de dag van de verkiezingen ben ik met verlof aan de Belgische kust.  Ik had reeds een appartement gehuurd. Ben ik verplicht te gaan stemmen of volstaat een attest van de verhuurder van het appartement?
 

Als u op de dag van de verkiezingen in België op vakantie bent, dient u, gelet op de stemplicht, toch te gaan stemmen.  Hiervoor wordt geen vrijstelling toegestaan.


Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?


Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in Brussel. Ik heb me ingeschreven teneinde te kunnen stemmen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.  Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?

De erkenning van de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betreffende persoon aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen, in welke Belgische gemeente hij ook verblijft. Eens men de erkenning om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft verkregen, dient men geen nieuwe aanvraag in te dienen om deel te kunnen nemen aan latere gemeenteraadsverkiezingen.  Men is in dit geval trouwens verplicht te gaan stemmen.

Ik moet op de zondag van de verkiezingen werken.  Mijn werkgever wil me geen uur vrijaf geven (of wil dat uur niet betalen) om te gaan stemmen.  Hij zegt dat ik maar iemand volmacht moet geven.  Is dit juist?

 

Het is inderdaad zo dat wanneer iemand verhinderd is om te gaan stemmen omwille van beroepsredenen, men best volmacht kan verlenen aan iemand anders.