Kandidaat
Switch Language
Menu

Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Om zich kandidaat te kunnen stellen als gemeenteraadslid en dit mandaat te kunnen behouden moet men aan de vier voorwaarden om kiezer te zijn voldoen

Wie kan verkozen worden?

Om zich kandidaat te kunnen stellen als gemeenteraadslid en dit mandaat te kunnen behouden moet men aan de vier voorwaarden om kiezer te zijn voldoen. Het betreft de verkiesbaarheidsvoorwaarden:

1.    Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn;
2.    minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018;
3.    ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar men kandidaat is en er zijn of haar hoofdverblijfplaats hebben;
4.    zijn burgerlijke en politieke rechten niet verloren hebben.

Zijn niet verkiesbaar:
1.    zij die van het recht tot verkiesbaarheid zijn ontzegd bij veroordeling;

2.    de onderdanen van de andere Lidstaten van de Europese Unie die, ten gevolge van een individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun Staat van herkomst ontheven zijn van het recht om verkozen te worden, krachtens het recht van die Staat;

3.    zij die, onverminderd de onder 1 en 2 beschreven bepalingen, zelfs met uitstel, veroordeeld werden wegens één van de inbreuken voorzien bij de artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het Strafwetboek en gepleegd bij de uitoefening van gemeenteambten. Deze onverkiesbaarheid vervalt 12 jaar na de veroordeling. Deze artikelen van het Strafwetboek bepalen gevangenisstraffen en geldboeten wegens ontvreemdingen gepleegd door openbare ambtenaren, alsmede wegens omkoping van ambtenaren;

4.    zij die veroordeeld zijn wegens overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistisch regime is gepleegd; deze onverkiesbaarheid geldt voor de 6 jaar die op de opgelopen veroordeling volgen;  

5.    zij die, onverminderd de toepassing van de bepalingen in het 1° en 2°, bestuurder zijn of geweest zijn van een vereniging die, zelfs met uitstel, is veroordeeld voor een van de overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995; deze onverkiesbaarheid geldt voor de 6 jaar die op de opgelopen veroordeling volgen;

6.    burgers van buiten de Europese Unie, ook al verblijven ze in België en mogen ze stemmen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook de niet-Belgische Europese burgers verkozen kunnen worden, dit in tegenstelling tot de niet-Europeanen, die uitsluitend kiezer kunnen zijn. Met andere woorden kan de niet-Belgische Europese burger:
•    kiezer worden;
•    kandidaat-raadslid zijn;
•    schepen worden.

Maar hij kan evenwel geen burgemeester worden (artikel 13, vierde lid van de nieuwe gemeentewet).

FAQ’s

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen indien ik mij kandidaat wil stellen?

Om als kandidaat deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie;
• De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 14 oktober 2018;
• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente ten laatste op de dag van het vaststellen van de kiezerslijsten, meer bepaald op 1 augustus 2018;
• U niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Op welke datum moet een kiezer zijn hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente om er zich kandidaat te kunnen stellen?

U moet uiterlijk op de dag van het vaststellen van de kiezerslijsten, 1 augustus 2018, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar u zich verkiesbaar stelt.