Kandidaat
Switch Language
Menu

Getuigen van de partijen

De kandidaten kunnen, in hun akte van bewilliging, een getuige (en een plaatsvervanger) aanduiden om bij de zittingen van het hoofdbureau aanwezig te zijn. De getuigen hebben het recht om hun opmerkingen te laten opnemen in de processen-verbaal. Er kan één getuige aangewezen worden per partij.

Vijf dagen vóór de verkiezing kan de eerste kandidaat in de volgorde van de voordracht voor zijn lijst zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen aanwijzen als er stembureaus zijn;

De getuige moet aan volgende voorwaarden voldoen:
•    kiezer zijn in het betreffende administratief arrondissement,
•    geen politiek mandaat uitoefenen (minister, staatssecretaris, burgemeester, parlementariër, schepen, OCMW-voorzitter),
•    moet door een kandidaat of partij aangeduid zijn voor een specifiek bureau (één getuige per partij en per bureau).
Het mag een kandidaat zijn.

De getuigen van partijen worden toegelaten tot het stemlokaal op vertoon van hun oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau. De getuigen hebben het recht om hun opmerkingen te laten opnemen in de processen-verbaal.

De hoofdgetuige van de partij (of de gevolmachtigde van de partij) verzamelt de verklaringen betreffende de verkiezingsuitgaven van elke kandidaat van de lijst en legt ze neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg binnen de dertig dagen na de dag van de verkiezing.

De getuigen hebben louter een observatierol. Ze mogen niet deelnemen aan de operaties van het stembureau, ze mogen geen kiezers helpen, ze moeten discreet blijven en mogen de stemming niet beïnvloeden. Ze moeten hun taak kalm en beleefd uitvoeren en zich onthouden van elk gedrag dat de mening van de kiezers kan beïnvloeden. Bij poging tot beïnvloeding van de stemming kan de voorzitter van het bureau, na een eerste verwittiging, de getuige laten verwijderen uit het stemlokaal

Documenten