Home
Switch Language
Menu

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren die u kunt gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 :

•u bent kiezer en u wilt bij volmacht stemmen of u bevindt zich in een situatie waardoor u onmogelijk aan de verkiezingen kunt deelnemen,
•u bent geen Belg maar u wilt aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen,
•u bent voorzitter of bijzitter van een stembureau,
•u bent kandidaat.

Telkens als er nieuwe formulieren beschikbaar worden, zult u ze hier kunnen downloaden.

Documenten

03/23/2018 - 12:37
Formulier A1 bericht van de voorzitter van het hoofdbureau aan de kiezers en de kandidaten
Description

Dit bericht is bestemd om de kiezers van de gemeente op de hoogte te brengen van de datum en de plaats waar de voordrachten van de kandidaten zullen ingediend worden.

08/17/2018 - 13:55
Formulier B2 aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus
Document 1
Document 2
09/13/2018 - 11:12
Formulier B2bis-aanwijzing van de voorzitters plaatsvervvangers van de stembureaus door de V.van de H
Description

AANWIJZING VAN DE VOORZITTERS-PLAATSVERVANGERS VAN DE STEMBUREAUS DOOR DE VOORZITTERS VAN DE HOOFDBUREAUS

08/17/2018 - 13:59
Formulier B3 aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus
Document 1
Document 2
08/17/2018 - 14:02
Formulier B4 aanwijzing van de bijzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus
Document 1
Document 2
08/17/2018 - 14:07
Formulier B5 aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus door de voorzitter van het hoofdbureau
Document 1
Document 2
08/17/2018 - 14:11
Formulier B5bis opgave van de kandidaat-voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, bijzitters of plaatsverv. bijzitters die geen of ontoereikende wettige red. van verhindering opgeven
08/17/2018 - 14:13
Formulier B6 brief van de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn stembureau
Document 1
Document 2
05/23/2018 - 14:05
Formulier C1 voor de voordracht van de kandidaten
Description

Dit formulier moet gebruikt worden voor de voordracht van kandidaten gedaan door de kiezers van een gemeente.

05/23/2018 - 14:13
Formulier C2 verklaring van bewilliging van de kandidaten
Description

Dit formulier laat de kandidaten die door kiezers worden voorgedragen toe om de kandidaturen te aanvaarden die hen worden aangeboden

05/24/2018 - 12:07
Formulier C3 voor de voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden
Description

Formulier voor een voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden.

05/25/2018 - 07:27
Formulier C4 verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door aftredende gemeenteraadsleden.
Description

Formulier voor een verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door aftredende gemeenteraadsleden.

08/13/2018 - 14:18
Formulier C7 Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst zonder beroep.
Document 1
Document 2
08/13/2018 - 14:23
Formulier C8 Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep
Document 1
Document 2
08/13/2018 - 15:15
Formulier C15 Model van toelating voor het gebruik van een letterwoord dat op gemeentelijk niveau reeds gebruikt werd bij de verkiezingen van 14 oktober 2012
Document 1
Document 2
08/01/2018 - 10:59
Gemeenschappelijk formulier betreffende de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de politieke partijen
Description

Model van gemeenschappelijk formulier betreffende de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de politieke partijen die opkomen in meer dan een gewest bij de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 en/of die in een gewest opkomen voor zowel de gemeenteraads- en/of districtsraadsverkiezingen als voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn op 14 oktober 2018.

08/06/2018 - 08:44
Formulier D9-Registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer
Description

Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen voor de verkiezingen met het oog op de vernieuwing van de gemeenteraden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 8 van de wet van 7 juli 1994 , art 23, §7 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek).

02/20/2018 - 13:10
Formulier F2 betreffende de terugbetaling van reiskosten
Description

Betreffende de terugbetaling voor reiskosten van sommige kiezers

08/16/2018 - 12:03
Formulier L Ontvangstbewijs. Overhandiging van de tas door de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau
Document 1
Document 2
03/28/2018 - 12:32
Formulier P1 Volmacht om te stemmen
Description

Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

03/28/2018 - 12:34
Formulier P2 Volmacht voor privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland
Description

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.

04/23/2018 - 09:50
Formulier P3-Attest voor schipper, marktkramer of kermisreiziger (volmatch)
Description

Attest ter vaststelling van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

04/23/2018 - 11:19
Formulier P4-Onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen (volmacht)
Description

Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen

07/06/2018 - 07:29
Formulier R4ter-Voor de betaling van het presentiegeld voor de deelname aan de opleiding
Description

Formulier voor de betaling van het presentiegeld voor de deelname aan de opleiding voorzien in artikel 10/1 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.

07/05/2018 - 13:28
Formulier R6-kiezers die met toepassing tot de stemming werden toegelaten
Description

Opgave van de kiezers die met toepassing van artikel 36, zesde lid,  van  het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek tot de stemming werden toegelaten, ofschoon niet ingeschreven op de kiezerslijsten van het stembureau  

 

03/07/2018 - 13:01
Formulier inschrijvingburgers niet Europees
Description

Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijlage

03/07/2018 - 10:55
Formulier inschrijving Europese burgers
Description

Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijlage 1

01/31/2018 - 14:36
Erkenningsformulier gemeente - burger buiten EU
Description

Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag erkent die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

02/02/2018 - 12:38
Formulaire agrément commune- Etrangers UE
Description

Modèle de décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande que doit introduire le citoyen non belge de l'Union européenne. Annexe 2

02/02/2018 - 12:50
Formulier weigering erkening- Niet EU
Description

Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag te erkennen die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

06/19/2018 - 10:10
Akte van bekendheid
Description

Het hoofdbureau kan toestaan dat de kandidaat op de kandidatenlijst vermeld wordt onder een naam of voornaam die niet opgenomen is in de opsomming van de naam en voornamen vermeld op zijn geboorteakte of identiteitskaart. In dit geval moet de kandidaat een akte van bekendheid opgemaakt door de burgemeester of notaris voorleggen dewelke aantoont dat de persoon gewoonlijk aangesproken wordt met de naam of voornaam met dewelke hij zich wil aanbieden als kandidaat. Hier kan u een voorbeeld van een akte van bekendheid, opgemaakt door de burgemeester, vinden.