Kiezer
Switch Language
Menu

De rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In een democratie die gebaseerd is op volks­vertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig  verkiezingen  gehouden  opdat de  burgers  hun vertegenwoordigers  voor  de verscheidene overheden zouden kunnen aanwijzen.

In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig verkiezingen gehouden opdat de burgers hun vertegenwoordigers voor de verscheidene overheden zouden kunnen aanwijzen.

De verkiezingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gehouden zijn de volgende:

 Verkiezingen

  Hoe vaak?

De Kamer        5 jaar
De Senaat          5 jaar
Het Europees Parlement          5 jaar
 Het Vlaams Parlement        5 jaar
Het Parlement van de Franse Gemeenschap        5 jaar
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement        5 jaar
De gemeenteraden        6 jaar

De  grondbeginselen  van  het  Belgische  kiessysteem zijn vastgelegd in de Grondwet:

•   de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel;
•   het  principe  van  de  evenredige  vertegenwoordiging wordt toegepast;
•   iedere kiezer kan één stem uitbrengen;
•   de stemming is geheim;
•   de stemming is verplicht;
•   de stemming gebeurt in de gemeente waar de kiezer is gedomicilieerd.

Ingevolge de zogenaamde “Lambermont akkoorden”  uit  2001 is de volledige provin­ciale en gemeentelijke wetgeving, op en­kele uitzonderingen   na, overgeheveld van de Federale Staat naar de drie Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze overheveling is geregeld bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdhe­den  aan de Gewesten  en  Gemeenschappen  (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001).

Hieruit volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor de wetgeving, de reglementering en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn geen provincieraadsverkiezingen in Brussel.

De rol van het gewest

Het bestuur belast met de voorbereiding van het wettelijke, reglementaire en organisatorische kader van de verkiezingen is Brussel Plaatselijke Besturen (http://plaatselijke-besturen.brussels). Het bestuur zorgt voor de informatie met betrekking tot de verkiezingen, de technische ondersteuning en het goede verloop van de verkiezingen.

De teksten die de verkiezingen van de gemeenteraden regelen, zijn enerzijds de Gemeentelijke Kieswet van Brussel en anderzijds de ordonnantie van 12 juli 2012 die de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseert.