Kiezer
Switch Language
Menu

Stemmen bij volmacht

De kiezer die zich niet in persoon kan aanbieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen kan aan een andere kiezer vragen om in zijn of haar plaats te stemmen bij volmacht.

De kiezer die zich niet in persoon kan aanbieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen "hierna de volmachtgever" kan aan een andere kiezer "hierna de volmachtdrager" vragen om in zijn of haar plaats te stemmen bij volmacht.

De volmachtgever kiest vrij zijn of haar vertrouwenspersoon, de volmachtdrager. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden om kiezer te zijn. Het kan een familielid of vriend of vriendin betreffen. Het is niet nodig dat deze persoon bij de volmachtgever woont.

Opgelet, u kan maar één keer stemmen met volmacht, en dus maar één keer per verkiezing volmachtdrager zijn.

Het stemmen bij volmacht is slechts toegestaan in een beperkt aantal gevallen. De onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen moet gerechtvaardigd worden met een attest of document, naargelang het geval.

De volmacht om te stemmen wordt door de volmachtgever aan de volmachtdrager gegeven door middel van een formulier (P1) dat gratis beschikbaar is op de website en bij de gemeente. De volmachtgever en de volmachtdrager vullen het volmachtformulier in en ondertekenen het. De rechtvaardigingsstukken die de onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen worden bij het formulier gevoegd.

De dag van de verkiezing heeft de volmachtgever niets te doen, aangezien het zijn of haar vertrouwenspersoon is die in zijn of haar plaats zal gaan stemmen. De volmachtdrager begeeft zich naar het stembureau waar de volmachtgever werd opgeroepen. Dienvolgens zal de volmachtdrager zich op de dag van de verkiezingen naar twee verschillende stembureaus moeten begeven indien hij in een ander stembureau dan de volmachtgever moet stemmen.

In het stembureau bied de volmachtdrager de eigen oproepingsbrief aan (om aan te tonen dat hij of zijn zelf kiezer is) en de eigen identiteitskaart, de oproepingsbrief van de volmachtgever, het ingevulde en ondertekende volmachtformulier en het attest of document de onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen aantoont. Na de stemming zal de voorzitter van het stembureau op de oproepingsbrief van de volmachtdrager  en de volmachtgever “gestemd bij volmacht” vermelden, zodat deze niet twee maal bij volmacht kunnen stemmen.

Zijn gerechtigd om volmacht te geven, de kiezers:
1. die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naar toe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest;

2. die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland vertoeven, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die daar verblijven of zich op de dag van de verkiezing in het buitenland bevinden en in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te bieden.
Die zich de dag van de stemming in het Rijk bevinden, maar zich om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden.
Dit moet gestaafd worden door de overheid of werkgever;

3. die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van het gezin die met hen samenwonen.
De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar betrokkenen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven formulier (P3);

4. die de dag van de stemming ten gevolge van een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren.
Dit moet blijken uit een attest van de directie van de instelling waar betrokkene verblijft;

5. die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich ter stemming aan te bieden. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid;

6. de studenten die wegens studieredenen in de onmogelijkheid verkeren zich naar het stembureau te begeven. Hier moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren formulier (P4);

7. die om andere dan hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn van hun woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevinden om zich in het stembureau te melden, voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na het voorleggen van de nodige bewijsstukken.
De aanvraag moet uiterlijk de dag voor de dag van de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd formulier P2.

Documenten

03/28/2018 - 12:32
Formulier P1 Volmacht om te stemmen
Description

Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

03/28/2018 - 12:34
Formulier P2 Volmacht voor privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland
Description

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.

04/23/2018 - 09:50
Formulier P3-Attest voor schipper, marktkramer of kermisreiziger (volmatch)
Description

Attest ter vaststelling van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

04/23/2018 - 11:19
Formulier P4-Onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen (volmacht)
Description

Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen

FAQ’s

Aan wie kan ik volmacht geven?

U kunt een volmacht geven aan eender welke gemeenteraadskiezer. Er is geen beperking meer tot familieleden. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. En bovendien moet de mandataris zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever normaal moet gaan stemmen.

Ik werk elke zondag en heb geen enkele vertrouwenspersoon die zou kunnen gaan stemmen voor mij. Kan ik dan vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?

In principe moet u gaan stemmen en als u in een andere gemeente werkt dan waar u moet stemmen, zijn uw reiskosten ten laste van de gemeente waar u moet stemmen. Er bestaat geen vrijstelling. Indien u niet bent kunnen gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, schrijf u best zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en leg u uit om welke redenen u niet hebt kunnen stemmen, vergezeld van alle nodige documenten. De vrederechter heeft het recht te beslissen wat al dan niet kan beschouwd worden als een gewettigde onthouding.

Op deze website vindt u de contactgegevens van het vredegerecht terug in uw kanton: www.juridat.be/kantons/kantons.htm

Kan ik van mijn zoon, die voor mij bij volmacht gaat stemmen, eisen dat hij me een attest voorlegt dat aantoont dat hij gestemd heeft zoals ik het hem gevraagd heb?

Neen, eens u hem een volmacht hebt gegeven, kan hij vrij zijn stem uitbrengen en is zijn stem geheim


Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?


Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Ik ben zwaar ziek en kan me niet verplaatsen.  Ik zou mijn broer een volmacht willen geven om voor mij te gaan stemmen, maar hij woont niet in dezelfde gemeente. Is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De kiezer die zich door “ziekte of gebrekkigheid” niet naar het stembureau kan begeven, kan een andere kiezer mandateren om in zijn naam te stemmen. Het volstaat dat deze onmogelijkheid om zich naar het stembureau te begeven, gestaafd wordt door een medisch attest. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, volstaat het dat men kiesgerechtigd is om mandataris te kunnen zijn (in dit geval stemmen bij volmacht), ook al woont men niet in dezelfde gemeente dan de volmachtgever.

Ik kan niet gaan stemmen en ik ken geen vertrouwenspersoon die voor mij kan stemmen. Kan ik vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?

U moet zo snel mogelijk het vredegerecht uit je kanton schrijven en uitleggen waarom u op 14 oktober niet kunt komen stemmen en alle revelante documenten voorleggen. De vrederechter zal dan beslissen of jouw redenen geldig zijn.

Op deze website vindt u de contactgegevens van het vredegerecht uit je kanton terug: www.juridat.be/kantons/kantons.htm