Kandidaat
Switch Language
Menu

De voordracht

De voordracht van kandidaten gebeurt meestal door politieke partijen, maar een burger kan ook een kandidatenlijst neerleggen op eigen initiatief.

Het invoeren van de lijsten en de kandidaten kan dit jaar online gebeuren, met behulp van de applicatie Martine (ma1x), die beschikbaar is via https://ma3.elections2018.brussels/bru_ma1x/landing/nl/ma1l/bru_ma1x Inloggen kan met uw elektronische identiteitskaart en uw pincode.

Hoe stelt men zich kandidaat?

Elke lijst moet minstens twee kandidaten bevatten. Het aantal kandidaten op de lijst mag niet meer bedragen dan het aantal gemeenteraadsleden dat moet gekozen worden. Bijvoorbeeld, in een gemeente waar men 35 gemeenteraadsleden moet verkiezingen moet een kandidatenlijst minstens twee en maximaal 35 kandidaten bevatten.

De procedure van kandidaatstelling gebeurt in twee stappen:
1.    De voordracht van kandidaten;
2.    De bewilliging (aanvaarding) door de kandidaat.

Men stelt zich kandidaat door het neerleggen van een voordrachtsakte. Een voordrachtsakte kan de namen van meerdere kandidaten bevatten, die samen een lijst vormen. Overeenkomstig artikel 23 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek  moet de voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen ondertekend worden door:
1. hetzij ten minste twee uittredende gemeenteraadsleden;
2. hetzij: ten minste 100 gemeenteraadskiezers in gemeenten van 20.000 inwoners en meer of ten minste 50 gemeenteraadskiezers in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

Er dient echter te worden opgemerkt dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen gemeenten met minder dan 20.000 inwoners meer zijn.

Elke kiezer mag slechts één voordrachtsakte voor eenzelfde verkiezing ondertekenen. De handtekening worden gecontroleerd (verificatie van de hoedanigheid van kiezer en controle op dubbele handtekeningen).

De kandidaturen worden aan de voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente overhandigd op de negenentwintigste of de achtentwintigste dag voor de verkiezingen (in casu zaterdag 15 september 2018 of zondag 16 september 2018 tussen 13 en 16 uur). De gemeente bevestigt de hoedanigheid van kiezer van de ondertekenaars van de akte van voordracht door het aanbrengen van het gemeentezegel op deze akte.

De voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep, het identificatienummer en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten en, in voorkomend geval, van de kiezers die hen voordragen en ze vermeldt eveneens het letterwoord of logo waarin is voorzien bij artikel 22bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, en dat bovenaan de kandidatenlijst op het stemscherm moet staan. Het letterwoord of logo van de lijst staat eveneens duidelijk vermeld op elke bladzijde waarop handtekeningen van voordragende kiezers voorkomen.De identiteit van de kandidaat die gehuwd of weduwnaar of weduwe is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de echtgenoot of echtgenote of overleden echtgenoot of echtgenote.

In praktijk worden de kandidaten van eenzelfde lijst voorgedragen in dezelfde akte die de gegevens van de verschillende kandidaten, de ene na de andere, bevat.

De kandidaten moeten hun voordracht aanvaarden met een schriftelijke verklaring, gedateerd en ondertekend, die ook wordt afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau: dit is de akte van bewilliging. Ze wordt op hetzelfde moment afgegeven als de voordrachtsakte.

De niet-Belgische kandidaten van de Europese Unie voegen bij de akte van aanvaarding van hun kandidaatstelling een eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring met vermelding van nationaliteit en adres van hun hoofdverblijfplaats.

Tevens verklaren ze :
•    in een andere lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uit te oefenen dat gelijkwaardig is met dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester;
•    in een andere lidstaat van de Europese Unie geen functies uit te oefenen die, naar Belgische normen, onverenigbaar, zijn met het ambt van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester (vb. Gouverneur, arrondissementscommissaris of politie-ambtenaar: artikel 71 nieuwe gemeentewet);
•    op de datum van de verkiezing niet ontheven of geschorst te zijn van het verkiesbaarheidsrecht in hun Staat van herkomst.

Documenten

05/23/2018 - 14:05
Formulier C1 voor de voordracht van de kandidaten
Description

Dit formulier moet gebruikt worden voor de voordracht van kandidaten gedaan door de kiezers van een gemeente.

05/23/2018 - 14:13
Formulier C2 verklaring van bewilliging van de kandidaten
Description

Dit formulier laat de kandidaten die door kiezers worden voorgedragen toe om de kandidaturen te aanvaarden die hen worden aangeboden

05/24/2018 - 12:07
Formulier C3 voor de voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden
Description

Formulier voor een voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden.

05/25/2018 - 07:27
Formulier C4 verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door aftredende gemeenteraadsleden.
Description

Formulier voor een verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door aftredende gemeenteraadsleden.

08/13/2018 - 14:18
Formulier C7 Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst zonder beroep.
Document 1
Document 2
08/13/2018 - 14:23
Formulier C8 Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep
Document 1
Document 2
08/13/2018 - 15:15
Formulier C15 Model van toelating voor het gebruik van een letterwoord dat op gemeentelijk niveau reeds gebruikt werd bij de verkiezingen van 14 oktober 2012
Document 1
Document 2
06/19/2018 - 10:10
Akte van bekendheid
Description

Het hoofdbureau kan toestaan dat de kandidaat op de kandidatenlijst vermeld wordt onder een naam of voornaam die niet opgenomen is in de opsomming van de naam en voornamen vermeld op zijn geboorteakte of identiteitskaart. In dit geval moet de kandidaat een akte van bekendheid opgemaakt door de burgemeester of notaris voorleggen dewelke aantoont dat de persoon gewoonlijk aangesproken wordt met de naam of voornaam met dewelke hij zich wil aanbieden als kandidaat. Hier kan u een voorbeeld van een akte van bekendheid, opgemaakt door de burgemeester, vinden.