Kiezer
Switch Language
Menu

De oproeping

Avant les élections, chaque électeur recevra par la poste une convocation personnelle qui mentionne notamment l’adresse du bureau de vote où il devra se rendre.

Voor de verkiezingen ontvangt iedere kiezer per post een persoonlijke oproepingsbrief die onder meer het adres vermeldt van het stembureau waarnaar u dient te gaan. Op de dag van de verkiezingen moet u in het bezit zijn van dat document. De oproeping is vergezeld van een  verklarende brochure. Deze brochure geeft uitleg over de rol en werking van de gemeentelijke instellingen, de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht en de manier waarop dit concreet gebeurt. Geen enkel ander document mag de verzending van de oproepingsbrief en de verklarende brochure vergezellen.

Algemene oproeping

Vóór elke verkiezing verschijnt een bericht in het Belgisch Staatsblad om de aard van de verkiezing aan te geven, evenals de dag waarop ze zal plaatshebben en de openingsuren van de stembureaus. Dit bericht wordt ten minste 15 dagen vóór de verkiezing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bekendgemaakt.

Individuele oproeping

Alle kiezers moeten beschikken over een individuele oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt minstens 15 dagen vóór de verkiezing verstuurd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de kiezer ingeschreven is. De kiezer die zijn oproepingsbrief niet ontvangen heeft, kan deze afhalen op het gemeentesecretariaat tot 12 uur op de dag van de verkiezing. Deze oproepingsbrief moet in het stembureau getoond worden.

Na het stemmen wordt op de oproepingsbrief een stempel aangebracht zodat de kiezer kan aantonen dat hij effectief gestemd heeft.

Wat staat er op de oproepingsbrief?

Op de voorkant worden volgende elementen vermeld:

  1. De dag van de stemming.
  2. Het lokaal waar de kiezer moet stemmen.
  3. Het aantal te verdelen zetels.
  4. De openingsuren van het stembureau. 
  5. De naam, de voornamen, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van de kiezer, evenals het nummer onder hetwelke hij op de kiezerslijst vermeld staat.
  6. Het feit dat de kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente wonen waar zij als kiezer zijn ingeschreven, het recht hebben op de terugbetaling van hun reiskosten. 

Op de achterkant worden vermeld:

  1. De tekst van de onderrichtingen voor de kiezer.
  2. De bepaling betreffende het stemmen bij volmacht.

Openingsuren van de stembureaus

De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 16 uur. Kiezers die zich in het stemlokaal bevinden vóór het sluitingsuur van de stembureaus, worden nog tot de stemming toegelaten (BGKWB, artikel 36, eerste en tweede lid, en ordonnantie van 12/07/2012, artikel 13).

Documenten

07/27/2018 - 12:36
MB-Model van de oproepingsbrieven
Description

Ministeriële besluit van 19 juli 2018 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

08/24/2018 - 13:39
BM- Ministerieeel besluit tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure
Description

19 JULI 2018. — Ministerieeel besluit tot vaststelling van het model
van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

FAQ’s

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen die bestemd is voor een overleden familielid. Wat moet ik doen?

 

U hoeft helemaal niets doen voor wat betreft deze oproepingsbrief.

Op 1 september verhuis ik. Waar moet ik gaan stemmen? In mijn nieuwe of oude gemeente?

 

De kiezerslijst wordt in iedere gemeente op 1 augustus 2018 opgesteld. Indien u verhuist na deze datum dien u te gaan stemmen in de gemeente waar u was ingeschreven op 31 juli 2018.

 

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen, maar ik verhuis naar het buitenland nog vóór de stemming. Wat moet ik doen?
 

Indien u verhuist buiten de grenzen van het Rijk en u niet meer bent gedomicilieerd in België, zal u worden geschrapt uit de bevolkingsregisters en bijgevolg ook van de kiezerslijst. De beslissingen tot schrapping worden tot op de dag van de verkiezingen overgemaakt aan de voorzitters van de stembureaus. U mag dus niet meer geen stemmen.

Ik heb een Franstalige oproepingsbrief gekregen.  Ik ben nochtans een Nederlandstalige inwoner.  Wat moet ik doen?

Normaal gezien ontvangt u alle briefwisseling in de taal waarin u bent ingeschreven in de registers.  Indien dit niet het geval is, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Dienst Bevolking van uw gemeente, om uw taalcode in uw bevolkingsdossier in het Nederlands te laten aanpassen, alsmede een nieuwe oproepingsbrief in het Nederlands te vragen.

Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Moet ik me daar zorgen over maken? Zo ja, vanaf wanneer?

In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.