Kiezer
Switch Language
Menu

Toegankelijkheid van de verkiezingen

Krachtens een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 dient er in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien.

Door uw stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen geeft u uw oordeel over de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd. Laat op 14 oktober 2018 uw stem gelden! In dit artikel vindt u een reeks tips om het stembureau makkelijk te bereiken en vlot te stemmen en zo de verkiezingen optimaal te laten verlopen.

Een brochure herneemt de essentiële informatie voor de gehandicapte personen. Een stuk ervan is geschreven in ‘eenvoudig te lezen’. U kunt ook een video in VGT hierover raadplegen.

Hoe het stembureau bereiken?

Het kiesbureau waar u kan stemmen, is doorgaans in de onmiddellijke omgeving van uw domicilie gelegen. Als u het openbaar vervoer neemt en hierbij bijzondere bijstand behoeft, kan u op de website van de MIVB terecht voor inlichtingen over hun toegankelijkheid:  www.stib-mivb.be. De dienst Taxibus zal uitzonderlijk beschikbaar zijn op zondag 14 oktober, dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Let op, enkel de personen die voldoen aan de voorwaarden voor vervoer door een Taxibus kunnen hier gebruik van maken.

De toegankelijkheid van stembureaus

Er dient in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien (1). Elke locatie (school, sportcentrum, …) beschikt dus minstens over één stembureau dat voor personen met beperkte mobiliteit (PBM's) toegankelijk is. De lijst met de voor de PBM's toegankelijke bureaus staat hier.

Begeleiding in het stemhokje

Een persoon kan in het stemhokje begeleid worden voor twee verschillende redenen:

  1. De persoon heeft een handicap

Desgewenst kan u zich op 14 oktober, als gehandicapte persoon,  laten vergezellen door een naaste, die u kan helpen bij het stemmen in het stemhokje. Meld u meteen na aankomst bij de voorzitter van het stembureau, en leg hem of haar uw situatie uit (2). Als u over een document beschikt dat aantoont dat u bijstand nodig hebt, neem het dan mee. Zo bent u zeker dat iemand u in het stemhokje mag bijstaan.

Als uw begeleider in dezelfde gemeente woont, kan hij ook in uw stembureau zijn stem uitbrengen, zelfs al vermeldt zijn oproepingsbrief een ander stembureau.

Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van het aangevoerde lichaamsgebrek, dan beslist het stembureau en zijn met redenen omklede beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. U kunt dan door een bijzitter of de voorzitter zelf begeleid worden (zie tweede punt).

 

  1. De persoon heeft specifieke hulp nodig, maar is niet per se gehandicapt

Als u moeilijkheden om te stemmen hebt, kunt u vragen om bijgestaan te worden door de voorzitter van het stembureau of door een door de voorzitter aangewezen lid van het stembureau. Als de voorzitter of een lid van het stembureau de werkelijkheid van die moeilijkheden betwist, doet het stembureau daarover uitspraak en wordt zijn gemotiveerde beslissing opgenomen in het proces-verbaal (3).

Stemmen bij volmacht

In principe moet u zelf stemmen. Als u zich niet persoonlijk naar het stembureau kan begeven, kan u in bepaalde gevallen een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon die in uw naam zal stemmen. De redenen waarbij stemmen via volmacht mogelijk is, zijn limitatief opgesomd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of voor personen met een handicap, bij verblijf in het buitenland of wegens beroepsverplichtingen in België. Op onze website vindt u meer inlichtingen over het stemmen bij volmacht, alsook de formulieren die u daartoe nodig hebt.

  1. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012
  2. art. 37 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
  3. artikel 18 van de ordonnantie van 12 juli 2012

Documenten

07/24/2018 - 14:31
Brochure: toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een handicap
Description

Het Brussels Gewest heeft besloten in het bijzonder op te letten dat de verkiezingen voor iedereen toegankelijk zijn. Hoewel het Gewest zich terdege bewust is van de moeilijkheden die personen met een handicap kunnen ondervinden om zich naar het stembureau te begeven of hun stem uit te brengen, wil het hen toch informeren over deze daad van burgerschap en hen erop wijzen hoe belangrijk het is dat ze hun stem uitbrengen.

Het eerste deel van deze brochure, die het Gewest samen met het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) opgesteld heeft, bespreekt de praktische aspecten voor kiezers die PBM's zijn. In het tweede deel wordt in verstaanbare taal uitleg gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en over de begeleiding in het stemhokje.

FAQ’s

Ik ben gehandicapt en heb hulp nodig bij het stemmen. Mag ik aan iemand vragen mij daarbij te helpen in het stemhokje?

 

Een kiezer die wegens een handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven om te stemmen, mag zich, met toestemming van de voorzitter, door een persoon naar keuze laten begeleiden of bijstaan.

Links