Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

Le calendrier electoral

De verkiezingskalender

Profile
28
Nov
Definitieve resultaten van de verkiezing
2)Bij ontstentenis van bezwaren gaat het Rechtscollege alleen de juistheid na van de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard. De uitslag van de verkiezingen wordt definitief vijfenveertig dagen na de dag van de verkiezingen, onverminderd de toepassing van artikel 74, §3. (BGKWB, artikel 75, § 2, derde lid).
13
Dec
Laatste dag voor de opstelling van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het verslag van de uitgaven die de politieke partijen voor verkiezings­propaganda hebben gedaan, dient op te maken. Dit verslag wordt ter inzage gelegd van alle op de kiezerslijst ingeschreven kiezers, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen. (Wet van 7 juli 1994, artikel 9, §2)
28
Dec
Laatste dag van inzage van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994. Na deze datum, verzending van de verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar de Controlecollege (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).
31
Mar
Einde van de periode binnen dewelke het Controlecollege moet beslissen over het verslag betreffende de verkiezingsuitgaven opgesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg
Het Controlecollege doet op tegenspraak en uiterlijk negentig dagen na de ontvangst van de verslagen van de Voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg uitspraak (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).
02
Dec
Laatste dag van bewaring van de aangiften van verkiezingsuitgaven
De aangiften van de verkiezingsuitgaven worden bewaard op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg tot de honderdéénentwintigste dag na de datum van de verkiezingen. Indien geen enkele klacht, noch een bezwaar, wordt ingediend binnen de in het vorige lid bepaalde termijn, kunnen de betrokken documenten door de kandidaten worden afgehaald. (BGKWB, artikel 23ter, eerste lid).

Vroeger

De verkiezingskalender

Profile
26
Mar
Indeling van de kandidaten op de schermen

Wanneer de stemming op elektronische wijze gebeurt, moeten alle kandidaturen van eenzelfde lijst op één enkel stemscherm verschijnen.

Het aantal te verkiezen raadsleden bepaalt het maximale aantal potentiële kandidaten die op een scherm moeten verschijnen.

Per gemeente zal de indeling in kolommen van de kandidaten op het stemscherm bijgevolg variëren naargelang het aantal te verkiezen raadsleden en het aantal kandidaten per lijst. Zie artikel: het systeem van de kandidatenlijsten - indeling van de kandidaten op de scherm.

 

 

28
Mar
Formulieren P1 en P2

De formulieren van de volmacht P1 en P2 staan op de website.

 

23
May
Sensibiliseringsopleidingen over de uitdagingen van het stemmen door Europese en niet-Europese buitenlanders

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 organiseert het CBAI sensibiliseringsopleidingen over de uitdagingen van het stemmen door Europese en niet-Europese buitenlanders.

Ze zijn bestemd voor de animatoren van verenigingen, instellingen of overheidsdiensten die zich willen inzetten voor het informeren en begeleiden van de buitenlanders die zich kunnen inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze opleidingen omvatten zowel theoretische (geschiedenis, wetgeving) als praktische aspecten (de formaliteiten voor inschrijving, het opzetten van specifieke projecten, …). Ze zullen 3 tot 6 uur per groep duren en zijn gratis.

Alle info en datums op de website: http://www.cbai.be/news/870/0/

11
Jun
formulieren C voor de voordracht en de bewilliging van kandidaten

De nieuwe formulieren voor de voordracht en de bewilliging van kandidaten zijn beschikbaar.
De formulieren C1 en C2 worden gebruikt wanneer de voordracht door kiezers gebeurt (100 handtekeningen van kiezers vereist). De formulieren C3 en C4 worden gebruikt wanneer de voordracht door aftredende gemeenteraadsleden gebeurt.

 

 

27
Jun
Brochure met uitleg gepubliceerd over de toegankelijkheid van de verkiezingen

Kennisgeving aan gemeenten en verenigingen! 📢

De vzw Passe Muraille en de CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) hebben een brochure met uitleg gepubliceerd over de toegankelijkheid van de verkiezingen, aarzel niet om ons naar een exemplaar te vragen.
 

Hier vindt u de elektronische versie

01
Aug
Vaststelling van de kiezerslijst
Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (BGKWB, artikel 3, §1, eerste lid). Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing zenden de gemeentebesturen de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de kiezerslijst rechtstreeks naar de voorzitters van de stembureaus zodra deze zijn aangewezen (BGKWB artikel 9, in fine).
01
Aug
Bekendmaking van de mogelijkheid om de kiezerslijst te raadplegen
Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (BGKWB, artikel 3, §3).
01
Aug
Vaststelling van de 2 lijsten van personen die deel kunnen uitmaken van een stembureau
Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (BGKWB, artikel 10ter, §1): 1° de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stemof stemopnemingsbureau of van bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stemopnemingsbureau. 2° een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau). De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (11 september 2018) voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (BGKWB, artikel 10ter, §2).
27
Aug
Persbericht: 17,5% niet-Belgen zullen stemmen op 14 oktober

Brussel, 21 augustus 2018

Op 14 oktober 2018 kunnen de Belgische en niet-Belgische burgers gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
De niet-Belgen konden zich tot en met 31 juli inschrijven op de kiezerslijst.
Volgens cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken hebben zich in totaal 49.406 niet-Belgen ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat 17,3% van de potentiële buitenlandse bevolking, en 7,78% van de Brusselse kiezers vertegenwoordigt.
37.232  van 222.242 Europeanen werden ingeschreven, ofwel 16,75% van de Europeanen. Wat betreft de niet-Europeanen zijn 12.174  van de  63.171 personen ingeschreven op de kiezerslijst, ofwel 19,27%.

Ter informatie: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waren 26.150 van de 192.672 Europeanen als kiezer ingeschreven, ofwel  13,57%. Wat betreft de niet-Europeanen waren 8.022 van de 51.839 personen ingeschreven, ofwel 15,47%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verheugt zich over de stijging van het aantal buitenlandse burgers die zich hebben ingeschreven om te stemmen.
Eind juni werd een informatiebrief  verzonden naar alle niet- Belgische potentiële kiezers, hetgeen een belangrijk effect heeft gehad op hun inschrijving.
Het Gewest heeft eveneens het werk van verenigingen, die actief zijn in het domein, ondersteund teneinde de buitenlandse burgers te informeren over hun inschrijving en om ze te sensibiliseren rond de impact van de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt de statistieken betreffende de kiezer op de website van de IBZ raadplegen: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%… (2018)
En voor 2012: http://elections.fgov.be/index.php?id=1649&tx_ttnews%5Btt_news%5D=955&c…

27
Aug
Artikel 71 en de volgende van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 71 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de bekleders van volgende functies geen deel kunnen uitmaken van een gemeenteraad en niet tot burgemeester kunnen worden benoemd:
1.    de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
2.    de leden van het college ingesteld bij artikel 83quinquies, §2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (het Rechtscollege);
3.    degenen die personeelslid zijn van of een toelage of wedde ontvangen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden;
4.    de politieambtenaren en de ambtenaren van de openbare macht;
5.    de beambten van het bosbeheer, wanneer hun bevoegdheid zich uitstrekt tot beboste eigendommen die aan het bosbeheer onderworpen zijn en die toebehoren aan de gemeente waarin zij hun ambt wensen uit de oefenen;
6.    elke persoon die een ambt of mandaat uitoefent dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt een enuntiatieve (niet-exhaustieve) lijst op van ambten of mandaten die als gelijkwaardig worden beschouwd.

De bepalingen van 1° tot 5°, zijn eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.

Artikel 72 van de Nieuwe Gemeentewet somt nog een aantal onverenigbaarheden op die specifiek van toepassing zijn op het ambt van burgemeester en schepenen:
1.    de leden van de hoven, burgerlijke rechtbanken en vredegerechten;
2.    de leden van het parket, de griffiers en de adjunct-griffiers bij de hoven, burgerlijke rechtbanken of rechtbanken van koophandel, en de griffiers van de vredegerechten;
3.    de bedienaren van de erediensten;
4.    de agenten en beambten der fiscale besturen, in de gemeenten die tot hun werk- of ambtsgebied behoren, behoudens door de Brussels Hoofdstedelijke Regering toegestane afwijking;
5.    de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarvoor het centrum bevoegd is.
6.    de personen met een mandaatfunctie of leidende functie in het Brussels gewestelijk, gemeenschaps- of gemeenschappelijk gemeenschapsbestuur;
7.    de personen met een mandaat of leidende functie in een Brusselse instelling van openbaar nut al dan niet onderworpen aan het statuut, in een andere structuur die onder toezicht staat van de regering, gemeenschapscollege, of een college bijeenkomst [1] of in een intercommunale gemeenschap waarvan de betreffende gemeente uitmaakt of in een intercommunale waarvan de betrokken gemeente deel uitmaakt;

8.     het vast lid van het directiecomité van een Brusselse instelling van openbaar nut al dan niet onderworpen aan het statuut  in een andere structuur die onder toezicht staat van de regering, gemeenschapscollege, of een college bijeenkomst [2] of in een intercommunale gemeenschap waarvan de betreffende gemeente uitmaakt of van een intercommunale waarvan de betrokken gemeente [3]deel uitmaakt.

[1][2][3]De mandaten die op de datum van inwerkingtreding van dit bevel in een situatie van onverenigbaarheid verkeren, moeten uiterlijk op 31 december 2018 aan deze situatie een einde maken.

Wat het mandaat van schepen betreft, zijn de bepalingen van het eerste lid eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.

Krachtens artikel 73 van de Nieuwe Gemeentewet kunnen bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten geen lid zijn van eenzelfde gemeenteraad.

Ingevolge artikel 74 van de Nieuwe Gemeentewet bestaat er een onverenigbaarheid tussen de ambten van secretaris en ontvanger enerzijds en die van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, anderzijds.

En tenslotte bepaalt artikel 75 van de Nieuwe Gemeentewet dat een tot gemeenteraadslid gekozen kandidaat die een met het lidmaatschap van de raad onverenigbaar ambt vervult, die aan een onderneming deelneemt of een beroep of ambacht uitoefent waarvoor hij een wedde of een toelage van de gemeente ontvangt, niet tot beëdiging wordt toegelaten zolang de oorzaak van de onverenigbaarheid bestaat.

De gekozen kandidaat die binnen één maand na een tot hem gericht verzoek van het college van burgemeester en schepenen, niet afziet van het onverenigbaar ambt of van de door de gemeente verleende wedde of toelagen, wordt geacht het hem toegekende mandaat niet te aanvaarden.