Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

Le calendrier electoral

De verkiezingskalender

Profile
14
Mar
Laatste dag voor afhalen van de aangiften van verkiezingsuitgaven
Uiterste datum dat kandidaten aangiften van verkiezingsuitgaven kunnen afhalen (BGKWB, artikel 23ter, derde lid).
15
Mar
Vernietiging van de aangiften van verkiezingsuitgaven
Niet afgehaalde aangiften van verkiezingsuitgaven worden vernietigd (BGKWB, artikel 23ter, derde lid).

Vroeger

De verkiezingskalender

Profile
26
Mar
Indeling van de kandidaten op de schermen

Wanneer de stemming op elektronische wijze gebeurt, moeten alle kandidaturen van eenzelfde lijst op één enkel stemscherm verschijnen.

Het aantal te verkiezen raadsleden bepaalt het maximale aantal potentiële kandidaten die op een scherm moeten verschijnen.

Per gemeente zal de indeling in kolommen van de kandidaten op het stemscherm bijgevolg variëren naargelang het aantal te verkiezen raadsleden en het aantal kandidaten per lijst. Zie artikel: het systeem van de kandidatenlijsten - indeling van de kandidaten op de scherm.

 

 

11
Jun
formulieren C voor de voordracht en de bewilliging van kandidaten

De nieuwe formulieren voor de voordracht en de bewilliging van kandidaten zijn beschikbaar.
De formulieren C1 en C2 worden gebruikt wanneer de voordracht door kiezers gebeurt (100 handtekeningen van kiezers vereist). De formulieren C3 en C4 worden gebruikt wanneer de voordracht door aftredende gemeenteraadsleden gebeurt.

 

 

19
Jun
Akte van bekendheid

Het hoofdbureau kan toestaan dat de kandidaat op de kandidatenlijst vermeld wordt onder een naam of voornaam die niet opgenomen is in de opsomming van de naam en voornamen vermeld op zijn geboorteakte of identiteitskaart. In dit geval moet de kandidaat een akte van bekendheid opgemaakt door de burgemeester of notaris voorleggen dewelke aantoont dat de persoon gewoonlijk aangesproken wordt met de naam of voornaam met dewelke hij zich wil aanbieden als kandidaat. Hier kan u een voorbeeld van een akte van bekendheid, opgemaakt door de burgemeester, vinden.

01
Aug
Laatste dag voor het verzoek tot verbod van het gebruik van letterwoorden of logo’s
Uiterste datum waarop elke in het Gewestelijk Parlement vertegenwoordigde politieke partij bij de Regering een gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van letterwoorden of logo’s die in het verleden beschermd werden (BGKWB, artikel 22bis, §2 eerste lid).
27
Aug
Persbericht: 17,5% niet-Belgen zullen stemmen op 14 oktober

Brussel, 21 augustus 2018

Op 14 oktober 2018 kunnen de Belgische en niet-Belgische burgers gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
De niet-Belgen konden zich tot en met 31 juli inschrijven op de kiezerslijst.
Volgens cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken hebben zich in totaal 49.406 niet-Belgen ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat 17,3% van de potentiële buitenlandse bevolking, en 7,78% van de Brusselse kiezers vertegenwoordigt.
37.232  van 222.242 Europeanen werden ingeschreven, ofwel 16,75% van de Europeanen. Wat betreft de niet-Europeanen zijn 12.174  van de  63.171 personen ingeschreven op de kiezerslijst, ofwel 19,27%.

Ter informatie: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waren 26.150 van de 192.672 Europeanen als kiezer ingeschreven, ofwel  13,57%. Wat betreft de niet-Europeanen waren 8.022 van de 51.839 personen ingeschreven, ofwel 15,47%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verheugt zich over de stijging van het aantal buitenlandse burgers die zich hebben ingeschreven om te stemmen.
Eind juni werd een informatiebrief  verzonden naar alle niet- Belgische potentiële kiezers, hetgeen een belangrijk effect heeft gehad op hun inschrijving.
Het Gewest heeft eveneens het werk van verenigingen, die actief zijn in het domein, ondersteund teneinde de buitenlandse burgers te informeren over hun inschrijving en om ze te sensibiliseren rond de impact van de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt de statistieken betreffende de kiezer op de website van de IBZ raadplegen: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%… (2018)
En voor 2012: http://elections.fgov.be/index.php?id=1649&tx_ttnews%5Btt_news%5D=955&c…

27
Aug
Artikel 71 en de volgende van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 71 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de bekleders van volgende functies geen deel kunnen uitmaken van een gemeenteraad en niet tot burgemeester kunnen worden benoemd:
1.    de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
2.    de leden van het college ingesteld bij artikel 83quinquies, §2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (het Rechtscollege);
3.    degenen die personeelslid zijn van of een toelage of wedde ontvangen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden;
4.    de politieambtenaren en de ambtenaren van de openbare macht;
5.    de beambten van het bosbeheer, wanneer hun bevoegdheid zich uitstrekt tot beboste eigendommen die aan het bosbeheer onderworpen zijn en die toebehoren aan de gemeente waarin zij hun ambt wensen uit de oefenen;
6.    elke persoon die een ambt of mandaat uitoefent dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt een enuntiatieve (niet-exhaustieve) lijst op van ambten of mandaten die als gelijkwaardig worden beschouwd.

De bepalingen van 1° tot 5°, zijn eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.

Artikel 72 van de Nieuwe Gemeentewet somt nog een aantal onverenigbaarheden op die specifiek van toepassing zijn op het ambt van burgemeester en schepenen:
1.    de leden van de hoven, burgerlijke rechtbanken en vredegerechten;
2.    de leden van het parket, de griffiers en de adjunct-griffiers bij de hoven, burgerlijke rechtbanken of rechtbanken van koophandel, en de griffiers van de vredegerechten;
3.    de bedienaren van de erediensten;
4.    de agenten en beambten der fiscale besturen, in de gemeenten die tot hun werk- of ambtsgebied behoren, behoudens door de Brussels Hoofdstedelijke Regering toegestane afwijking;
5.    de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarvoor het centrum bevoegd is.
6.    de personen met een mandaatfunctie of leidende functie in het Brussels gewestelijk, gemeenschaps- of gemeenschappelijk gemeenschapsbestuur;
7.    de personen met een mandaat of leidende functie in een Brusselse instelling van openbaar nut al dan niet onderworpen aan het statuut, in een andere structuur die onder toezicht staat van de regering, gemeenschapscollege, of een college bijeenkomst [1] of in een intercommunale gemeenschap waarvan de betreffende gemeente uitmaakt of in een intercommunale waarvan de betrokken gemeente deel uitmaakt;

8.     het vast lid van het directiecomité van een Brusselse instelling van openbaar nut al dan niet onderworpen aan het statuut  in een andere structuur die onder toezicht staat van de regering, gemeenschapscollege, of een college bijeenkomst [2] of in een intercommunale gemeenschap waarvan de betreffende gemeente uitmaakt of van een intercommunale waarvan de betrokken gemeente [3]deel uitmaakt.

[1][2][3]De mandaten die op de datum van inwerkingtreding van dit bevel in een situatie van onverenigbaarheid verkeren, moeten uiterlijk op 31 december 2018 aan deze situatie een einde maken.

Wat het mandaat van schepen betreft, zijn de bepalingen van het eerste lid eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.

Krachtens artikel 73 van de Nieuwe Gemeentewet kunnen bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten geen lid zijn van eenzelfde gemeenteraad.

Ingevolge artikel 74 van de Nieuwe Gemeentewet bestaat er een onverenigbaarheid tussen de ambten van secretaris en ontvanger enerzijds en die van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, anderzijds.

En tenslotte bepaalt artikel 75 van de Nieuwe Gemeentewet dat een tot gemeenteraadslid gekozen kandidaat die een met het lidmaatschap van de raad onverenigbaar ambt vervult, die aan een onderneming deelneemt of een beroep of ambacht uitoefent waarvoor hij een wedde of een toelage van de gemeente ontvangt, niet tot beëdiging wordt toegelaten zolang de oorzaak van de onverenigbaarheid bestaat.

De gekozen kandidaat die binnen één maand na een tot hem gericht verzoek van het college van burgemeester en schepenen, niet afziet van het onverenigbaar ambt of van de door de gemeente verleende wedde of toelagen, wordt geacht het hem toegekende mandaat niet te aanvaarden.

04
Sep
Neerlegging van het verzoek tot bescherming van letterwoorden en logo’s
De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt de veertigste dag vóór de verkiezing, tussen tien en twaalf uur, aan de Regering of aan haar gemachtigde overhandigd door een parlementslid-ondertekenaar (BGKWB, artikel 22bis, §1, laatste lid).
04
Sep
Persbericht: loting van de gemeenschappelijke volgnummers te Brussel

Brussel, 4 september 2018

Deze middag waren alle partijen getuigen van de onschuldige hand die is overgegaan tot de loting bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Elke partij met een beschermd letterwoord of logo kreeg een gemeenschappelijk volgnummer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier zijn de resultaten van de loting:

 1. CDH
 2. ECOLO
 3. VLAAMS BELANG
 4. DéFI
 5. PS
 6. Open Vld
 7. CD&V
 8. N-VA
 9. PTB*PVDA
 10. Groen
 11. sp.a
 12. MR

 Deze nummers bepalen de plaats van de lijsten op de stemschermen.

Opgelet, een lijst kan het nummer van een partij aannemen zonder het letterwoord en het logo van deze partij te dragen indien zij haar toestemming heeft gekregen. Als twee partijen samen een lijst vormen, kunnen ze bovendien het nummer van één van de twee lijsten kiezen.

De andere lijsten zullen geloot worden door de voorzitter van het hoofdbureau op 20 september.

15
Sep
Neerlegging van de akten van voordracht en bewilliging van kandidaten
Tussen 13 en 16 uur worden de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van bewilliging in ontvangst genomen door de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid en artikel 23, §3).
15
Sep
Adressen van neerlegging voor de voorlopige arresten

Vredegerecht van Anderlecht Verzetsplein 3- 1070 Anderlecht
Gemeentehuis van Oudergem Emile Idiersstraat 12 - 1160 Oudergem
Raadszaal Sint-Agatha- Berchem Koning Albertlaan 33    1081- Sint-Agatha-Berchem  
Justicie Paleis Wolstraat 25    1000 - Brussels  
Gemeentehuis van Etterbeek - Raadszaal   Oudergemlaan     113-115    1040 - Etterbeek  
Gemeentehuis van Evere   S. Hoedemaekerssquare     10    1140 - Evere   
Collège Zaal     Rue Saint Denis    14    1190 - Forest   
Gemeentehuis van Ganshoren    Avenue Charles Quint    140    1083- Ganshoren   
Vredegerecht van Elsene  Alphonse de Wittestraat  28    1050- Elsene 
Gemeentehuis van Jette Dienst Bevolking Wemmelsteenweg   100    1090- Jette   
Collège zaal, gemeente van Koekelberg   Vanhuffepleinl    6    1081 - Koekelberg   
Dienst Bevolking van Molennbeek   Sint Mariastraat  25    1080 Sint-Jans-Molenbeek    
Gemeentehuis van Sint-Gillis   M. Van Meenenplein    39    1060 - Sint Gillis 
Gemeentehuis van SJTN 3 verdip. Sterrenkundelaan 12-13 1210  Brussel
Gemeentehuis van Schaarbeek    Colignonplein   1    1030 - Schaarbeek   
Gemeentehuis van Ukkel Jean Vander Elst    29    1180- Ukkel  
Collège Gemeente van W-B   Antoine Gilsonplein    1    1170 Watermaal-Bosvoorde 
Gemeentehuis van WSL Collège Zaal  Paul Hymanslaan     2    1200 - Woluwe-Saint-Lambert  
Gemeentehuis van WSP Brabant Zaal Charles Tielemanslaan   93    1150-Woluwe-Saint-Pierre