Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

Le calendrier electoral

De verkiezingskalender

28
Nov
Laatste dag van de inzageperiode van de aangiften van verkiezingsuitgaven
3) Uiterste datum waarop de aangiften van de verkiezingsuitgaven op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg door de kiesgerechtigden kunnen ingekeken worden (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).
28
Dec
Laatste dag van inzage van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994. Na deze datum, verzending van de verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar de Controlecollege (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).

Vroeger

De verkiezingskalender

Profile
21
Feb
De ordonnantie van 25 januari 2018 betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen

De ordonnantie van 25 januari 2018 betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 21 februari bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Deze ordonnantie stelt dat het aantal te verkiezen schepenen dat werd vastgesteld ter gelegenheid van de volledige vernieuwing van de gemeenteraden van 2012 van toepassing blijft bij de volledige vernieuwing van 2018.
Verder beoogt deze ordonnantie de vergoedingen van de plaatselijke mandatarissen te actualiseren en te bepalen en de voordelen en representatiekosten die hen worden toegekend, te beperken en transparant te maken.

 

 

13
Mar
Ordonnantie van 1 maart 2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen

Ordonnantie van 1 maart 2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen :

Deze ordonnantie bepaalt een nieuw principe van pariteit van de schepenen binnen het gemeentecollege: er moeten evenveel mannelijke schepenen als vrouwelijke zijn. Een afwijking is mogelijk vanaf het moment dat ten minste een derde van de leden van het college tot het ene of het andere geslacht behoort.

Van het principe van de pariteit kan worden afgeweken als ten minste een derde van de leden van het college van burgemeester en schepenen van een ander geslacht is dan de anderen.
Om die verhouding te bepalen, kan uitzonderlijk worden gebruikgemaakt van de volgende twee mogelijkheden:
•    de OCMW-voorzitter kan worden meegeteld in de berekening;
•    de eerst verkozen schepen onder hen die behoren tot de minderheidstaalgroep in het college van burgemeester en schepenen, die de toepassing mogelijk maakt van art. 279 NGW en van art. 46bis van de bijzondere wet 12.01.1989 betreffende de Brusselse instellingen, kan niet worden meegeteld in de berekening van het aantal leden van het college van burgemeester en schepenen.
De ordonnantie voorziet ook in andere uitzonderingen op het principe van pariteit:
•    Als alle lijsten die de meerderheid vormen, niet het aantal verkozenen bevatten om te voldoen aan de voorzien cijfers, worden alle verkozenen van het geslacht dat in de minderheid is en die voorkomen op de lijsten die de meerderheid vormen, voorgedragen als kandidaten voor de functies van schepenen of burgemeester en/of worden vermeld als kandidaat-voorzitter van het OCMW;
•    Ingeval een schepen wordt vervangen tijdens de zittingsperiode, mag de voorgedragen nieuwe kandidaat van een ander geslacht dan de vervangen schepen zijn in bepaalde gevallen vermeld door deze ordonnantie.
Art. 15, par. 1, lid 6, NGW wordt geschrapt. Art. 15, par. 1, lid. 1, 16 en 18bis NGW worden gewijzigd.

 

 

26
Mar
Indeling van de kandidaten op de schermen

Wanneer de stemming op elektronische wijze gebeurt, moeten alle kandidaturen van eenzelfde lijst op één enkel stemscherm verschijnen.

Het aantal te verkiezen raadsleden bepaalt het maximale aantal potentiële kandidaten die op een scherm moeten verschijnen.

Per gemeente zal de indeling in kolommen van de kandidaten op het stemscherm bijgevolg variëren naargelang het aantal te verkiezen raadsleden en het aantal kandidaten per lijst. Zie artikel: het systeem van de kandidatenlijsten - indeling van de kandidaten op de scherm.

 

 

28
Mar
Formulieren P1 en P2

De formulieren van de volmacht P1 en P2 staan op de website.

 

17
Apr
MB- rangschikking van de gemeenten en bevolkingscijfers op 31 december 2017

Ministerieel besluit (BHG) van 20 maart 2018 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet en bevolkingscijfers op 31 december 2017.

06
May
Het Irisfeest

Op 6 mei viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 29ste verjaardag.
Met deze gelegenheid worden alle Brusselaars uitgenodigd om dit evenement te vieren in het Warandepark en in verschillende instellingen van de stad.
Dit jaar valt het samen met het jaar van de de gemeenteraadverkiezingen en de bevolking van 17 Brusselse gemeenten zal voor het eerst elektronisch stemmen met papieren bewijs.
We nodigen u van 11u tot 18u uit in het Brussels Parlement om kennis te maken met deze nieuwe machines.
We nodigen u ook uit om onze stand te bezoeken in het Warandepark van 12u tot 18u waar u vele leuke games over de verkiezingen te wachten staat.

 

 

01
Aug
Vaststelling van de kiezerslijst
Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (BGKWB, artikel 3, §1, eerste lid). Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing zenden de gemeentebesturen de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de kiezerslijst rechtstreeks naar de voorzitters van de stembureaus zodra deze zijn aangewezen (BGKWB artikel 9, in fine).
01
Aug
Bekendmaking van de mogelijkheid om de kiezerslijst te raadplegen
Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (BGKWB, artikel 3, §3).
01
Aug
Vaststelling van de 2 lijsten van personen die deel kunnen uitmaken van een stembureau
Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (BGKWB, artikel 10ter, §1): 1° de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stemof stemopnemingsbureau of van bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stemopnemingsbureau. 2° een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau). De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (11 september 2018) voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (BGKWB, artikel 10ter, §2).
31
Aug
Versturen van de kiezerslijst aan de Regering
Uiterste datum waarop het gemeentebestuur twee exemplaren van de lijst van de gemeenteraadskiezers zendt aan de Regering (BGKWB, artikel 5, eerste lid). De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt volgens een door haar vastgesteld formaat (BGKWB, artikel 5, tweede lid).
31
Aug
Controle van de kierzerlijst
Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering of haar gemachtigde gecontroleerd om na te gaan of er geen personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan (BGKWB, artikel 5, vierde lid). In geval van dubbele inschrijvingen, licht de regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van burgemeester en schepenen in en vraagt hun advies. Daarna bepaalt de regering welk college de inschrijving behoudt (BGKWB, artikel 5, derde en vierde lid).
31
Aug
Bekendmaking van de verboden letterwoorden en logo’s

Op deze datum maakt de Regering de verboden letterwoorden of logo’s bekend in het Belgisch Staatsblad (BGKWB, artikel 22bis, §2, tweede lid). Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet verschijnt, zal er de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 31 augustus 2018.

31
Aug
Verbetering van de kiezerslijst
Het college van burgemeester en schepenen voert de gevraagde correcties zo spoedig mogelijk uit (BGKWB, artikel 5, zesde lid). Het college geeft onmiddellijk kennis van de schrapping aan de betrokken persoon, die beroep kan aantekenen overeenkomstig artikel 3bis van dit wetboek (BGKWB, artikel 5, vijfde en zesde lid).
04
Sep
Neerlegging van het verzoek tot bescherming van letterwoorden en logo’s
De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt de veertigste dag vóór de verkiezing, tussen tien en twaalf uur, aan de Regering of aan haar gemachtigde overhandigd door een parlementslid-ondertekenaar (BGKWB, artikel 22bis, §1, laatste lid).
04
Sep
Mededeling aan de voorzitters van de hoofdstembureaus van de gemeenschappelijke volgnummers die werden toegewezen aan de lijsten, letterwoorden, de gegevens van de personen gemachtigd om de kandidatenlijsten voor echt te erkennen
Na de loting deelt de Regering aan de voorzitters van de hoofdstembureaus de volgnummers mee die werden toegewezen aan de lijsten die bescherming van hun letterwoord hebben verkregen op gewestelijk niveau, alsook de aan de verscheidene nummers voorbehouden letterwoorden, evenals de naam, voornaam en adres van de door de politieke partijen op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen personen en van hun plaatsvervangers die alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen om de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen een gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken (BGKWB, artikel 22bis, §2, derde lid).
04
Sep
Mededeling van de toegestane maximumbedragen voor de verkiezingsuitgaven
De Regering deelt de maximumbedragen mee die mogen worden uitgegeven door de lijsten en de kandidaten voor de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn (Wet van 7 juli 1994, artikel 5).
07
Sep
Laatste dag voor de verzending van de kiezerslijst aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen tegen ontvangstbewijs of in een ter post aangetekende omslag twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers, opgemaakt per stemafdeling, dient te verzenden naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, indien in de gemeente geen rechtbank is gevestigd, aan de vrederechter van het kanton (BGKWB, artikel 9, eerste lid). Een aangetekende zending kan echter niet op zondag verstuurd worden en de vijfendertigste dag vóór de verkiezingen is een zondag.
07
Sep
Laatste dag voor de bekendmaking van de tabel van de beschermde letterwoorden en het gemeenschappelijke volgnummers
De tabel van de beschermde letterwoorden en het gemeenschappelijke volgnummers die werden toegekend wordt binnen vier dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid). Aangezien het Belgisch Staatsblad op zaterdag niet werkt moet de tabel reeds op vrijdag 7 september bekendgemaakt worden.
11
Sep
Laatste dag voor de bekendmaking van de modaliteiten voor de voordracht van kandidaten en aanduiding van getuigen
Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdstembureau bekend dient te maken op welke plaats hij de voordrachten van kandidaten en aanwijzingen van getuigen in ontvangst zal nemen, met vermelding van dagen en uren (BGKWB, artikel 22, eerste lid).
11
Sep
Laatste dag voor de verzending van de 2 lijsten van personen die deel kunnen uitmaken van een stembureau
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen de lijst van de personen die in aanmerking komen als voorzitter, en de lijst van de personen die in aanmerking komen als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau dient over te maken aan de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 10ter).
14
Sep
Aanduiding van de voorzitters van de stembureaus
Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau de voorzitters van de stembureaus aanwijst (BGKWB, artikel 11, §1). De voorzitter geeft dadelijk kennis van deze aanwijzingen aan de betrokkenen en aan de gemeentelijke overheden. Zodra hij de voorzitters van de stembureaus heeft aangewezen, maakt de voorzitter van het hoofdbureau de lijst van de voorzitters van de stembureaus op en zendt een afschrift aan de betrokkenen (BGKWB, artikel 12). De voorzitter van het hoofdbureau voorziet ten spoedigste in de vervanging van degenen die hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige reden van verhindering hebben doen kennen.
14
Sep
Laatste dag voor de bekendmaking van het bericht met de datum van de verkiezingen en de openingsuren van de stembureaus
Uiterste dag voor de Regering of haar gemachtigde om in het Belgisch staatsblad een bericht te laten verschijnen waarin de datum van de verkiezing wordt meegedeeld, alsook de opening- en sluitingsuren van de stembureaus (BGKWB, artikel 7, §2). Dit bericht vermeldt ook de mogelijkheid voor elke burger tot het indienen van een bezwaar bij het gemeentebestuur tot twaalf dagen voor de verkiezing.
14
Sep
Laatste dag om het stemmateriaal beschikbaar en operationeel te stellen
Uiterste datum voor de gemeenten om het stemmateriaal in werkende staat voor de verkiezing ter beschikking te stellen (ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 9, § 5).
15
Sep
Neerlegging van de akten van voordracht en bewilliging van kandidaten
Tussen 13 en 16 uur worden de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van bewilliging in ontvangst genomen door de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid en artikel 23, §3).
16
Sep
Neerlegging van de akten van voordracht en bewilliging van kandidaten

Tussen 13 en 16 uur: uiterste tijdstip om de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van bewilliging van hun kandidatuur ter hand te stellen aan de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid en artikel 23, § 3).

17
Sep
Laatste dag voor de samenstelling van het hoofdbureau
Uiterste datum waarop het hoofdbureau moet worden samengesteld (BGKWB, artikel 10, § 1, tweede lid).
17
Sep
Voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst
Om 16 uur sluit het hoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af (BGKWB, artikel 26, §1, tweede lid).
17
Sep
Laatste dag voor de verzending van de uittreksels van de kiezerslijst aan de voorzitter van het hoofdbureau
Uiterste datum waarop de vrederechter de uittreksels uit de kiezerslijsten in een ter post aangetekende omslag verzendt naar de voorzitter van het hoofdstembureau die hij voor elke gemeente van het kanton heeft aangewezen overeenkomstig artikel 10, § 2, derde lid (BGKWB, artikel 9, tweede lid).
17
Sep
Verzending van de contactgegevens van de hoofdbureaus aan de Regering
De voorzitters van de hoofdbureaus delen per elektronische verzending hun contactgegevens mee aan de Regering (BGKWB, artikel 10bis).
17
Sep
Uiterste dag dat aangewezen voorzitters van stembureaus een wettige reden van verhindering kunnen doen kennen
Uiterste dag dat aangewezen voorzitters van stembureaus aan de voorzitter van het hoofdbureau een wettige reden van verhindering kunnen doen kennen. De voorzitter van het hoofdbureau voorziet ten spoedigste in de vervanging van degenen die hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige reden van verhindering heb­ben doen kennen (BGKWB, artikel 12, tweede lid).
18
Sep
Mededeling van het bezwaar tegen de voordrachtsakte
De voorzitter geeft aan de kiezer of kandidaat die de betwiste voordracht heeft ingeleverd, onmiddellijk bij aangetekende brief kennis van het bezwaar, onder vermelding van de aangevoerde redenen (BGKWB, artikel 26ter, tweede lid).
20
Sep
Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten
Om 16 uur : vergadering van het hoofdbureau, dat de kandidatenlijst definitief afsluit na onderzoek van de stukken die de voorzitter conform de artikelen 26ter, 26quater en 26quiquies van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek ontvangen heeft en na terzake beslist te hebben (BGKWB, artikel 26sexies, eerste lid en tweede lid).
20
Sep
Loting van de volgnummers voor de lijsten die nog geen gemeenschappelijk volgnummer hebben
Opeenvolgende lotingen (volledige en onvolledige lijsten) voor de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer bekwamen. De kandidatenlijst wordt aangeplakt in dezelfde vorm als het stembiljet (BGKWB, artikel 30, § 1 en §2).
20
Sep
Vaststelling van de stemschermen
Onmiddellijk na het afsluiten van de kandidatenlijst maakt het hoofdbureau het stembiljet of het startscherm op overeenkomstig het door de Regering bepaald model (BGKWB artikel 30, §2).
24
Sep
Neerlegging bij de eerste kamer van het Hof van Beroep van de beroepen tegen de afwijzing van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid of tegen de afwijzing van een bezwaar gegrond op de onverkiesbaarheid. Het beschikkend gedeelte van het arres
Om 10 uur, zelfs indien die dag een feestdag is, worden de beroepen tegen de afwijzing van een kandidatuur door het hoofdbureau wegens onverkiesbaarheid van een kandidaat of tegen de afwijzing van een bezwaar gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat zonder oproeping of dagvaarding voor de eerste kamer van het Hof van Beroep van het rechtsgebied gebracht (BGKWB, artikel 26octies en KWB, artikel 125, derde lid en 125ter, eerste lid). Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt telegrafisch ter kennis van de voorzitter van het hoofdbureau gebracht (KWB, artikel 125ter, vijfde lid). Het dossier van het hof wordt, met een uitgifte van het arrest, binnen acht dagen toegezonden aan de griffier van de vergadering die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven der gekozenen (KWB, artikel 125ter, zesde lid).
24
Sep
In geval van beroep, stelt het hoofdbureau de verrichtingen voorzien voor 20 september 2018 uit tot 24 september 2018
In geval van beroep, stelt het hoofdbureau de verrichtingen voorzien in de artikelen 30 en 30bis uit en komt het samen om 18uur om deze te vervolledigen van zodra het heeft kennisgenomen van de beslissingen genomen door het Hof van Beroep (BGKWB, artikel 30ter).
24
Sep
Zitting van het Hof van Beroep over de beroepen tegen de afwijzing van kandidaturen of afwijzing van bezwaren over de verkiesbaarheid van een kandidaat
De voorzitter van het hof van beroep brengt de zaak op de rol van een terechtzitting van de eerste kamer van dit hof, die moet plaatshebben op de twintigste dag vóór de verkiezing te 10 uur ’s morgens, zelfs indien die dag een feestdag is (KWB, artikel 125ter, eerste lid).
24
Sep
Laatste dag voor de aanstelling van bijzitters en bijzitter-plaatsvervangers voor de stembureaus
De voorzitter van het hoofdbureau wijst uiterlijk de twintigste dag vóór die van de verkiezing de voorzitters van de stemopnemingsbureaus aan, alsook, de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus en de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus (BGKWB, artikel 11, §2). Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus geeft de voorzitter van het hoofdbureau hun daarvan in kennis door een aangetekend schrijven (BGKWB, artikel 15).
24
Sep
Bekendmaking van het bericht van oproeping
Uiterste datum waarop een bericht van oproeping in de gemeente ter openbare kennis moet worden gebracht waarbij de dag van de stemming, de uren van opening en sluiting van de stembureaus meegedeeld wordt (BGKWB, artikel 21, laatste lid). Dit bericht vermeldt eveneens dat de aangiften vanaf de éénendertigste dag na de datum van de verkiezingen ter griffie van de rechtbank van Eerste aanleg gedurende vijftien dagen ter inzage worden gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid). Het bericht herinnert er aan dat de kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, hem op de gemeentesecretarie kan afhalen tot op de dag van de stemming, ’s middags.
25
Sep
Bekendmaking van de officiële kandidatenlijst
Datum vanaf welke de voorzitter van het hoofdstembureau de officiële kandidatenlijst meedeelt aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen (BGKWB, artikel 30bis, derde lid).
29
Sep
Laatste dag voor de verzending van de oproepingsbrief en de verklarende brochure
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen een oproepingsbrief en een verklarende brochure dient te zenden aan elke kiezer, aan de verblijfplaats die hij op dat ogenblik heeft. (BGKWB, artikel 21, eerste lid).
30
Sep
Verzending van de kiezerslijsten aan de voorzitters van de stembureaus
Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdstembureau aan de voorzitter van elk stembureau de kiezerslijsten van zijn afdeling doet toekomen (BGKWB, artikel 12, derde lid).
06
Oct
Laatste dag om te beslissen over een bezwaar tegen de kiezerslijst
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen uitspraak moet doen over elk bezwaar in verband met de kiezerslijsten (BGKWB, artikel 3bis, § 8). De voorzitter van het college van burgemeester en schepenen verzoekt onmiddellijk de indieners van de bezwaren, als zij dat wensen, een verklaring van beroep te ondertekenen (BGKWB, artikel 3bis, § 9, tweede lid). De burgemeester zendt onverwijld aan het Hof van beroep, met alle middelen, een expeditie van de beslissingen van het college waartegen beroep is ingesteld alsook alle documenten die de gedingen betreffen. De partijen worden verzocht voor het hof te verschijnen binnen vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezing voorafgaat (BGKWB, artikel 3bis, §§ 10 en 11).
09
Oct
Aanwijzing van de getuigen
Tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het hoofdstembureau de aanwijzingen van getuigen in ontvangst. De kandidaat die eerst staat op de lijst kan voor zijn lijst zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen aanwijzen als er stembureaus zijn (BGKWB, artikel 25, eerste lid).
14
Oct
Mededeling aan de Regering van het detail van de stemresultaten
Na die afkondiging deelt de voorzitter van het hoofdbureau of de persoon die hij daartoe aanwijst onverwijld via elecktronische weg, en gebruik makend van de elektronische handtekening uitgebracht met behulp van zijn identiteitskaart, aan de Regering het totaal aantaal ingediende stembiljetten mee, alsook het totaal aantal geldige stembiljetten, het totaal aantal blanco en ongeldige stembiljetten, het stemcijfer van elke lijst en het totaal aantal naamstemmen dat behaald werd door elke kandidaat (BGKWB, artikel 59, tweede lid).
14
Oct
Verzending van de lijst van personen die moeten ingeschreven of geschrapt worden van de kiezerslijsten aan de voorzitters van de stembureaus
Tot op de dag van de verkiezing zendt het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter van elke stemafdeling de beslissingen die inschrijving op of schrapping van de lijst der kiezers, verlies of schorsing van het stemrecht ten gevolge hebben en de kiezers van zijn afdeling betreffen (BGKWB, artikel 9, derde lid).
14
Oct
Vorming van het stembureau
Het stembureau mag niet samengesteld worden vóór 7u15, behalve indien alle opgeroepen personen aanwezig zijn (BGKWB, artikel 18, eerste lid).
14
Oct
Uit te voeren controles voor de opening van het stembureau
Zodra het stembureau samengesteld is en uiterlijk om half acht, controleren de leden van het bureau of de stembus leeg is. De voorzitter van het stembureau of de secretaris start de computer van de voorzitter en de stemcomputers op (Ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 11, eerste lid). Zodra het stembureau is samengesteld, controleert de voorzitter in aanwezigheid van de leden van het bureau en vóór de aanvang van de stemming of de stembus leeg is, waarna deze wordt gesloten (BGKWB, artikel 19, laatste lid).
14
Oct
Post-electorale handelingen
De verzegelde stembussen worden onmiddellijk na de stemming geopend. De stembiljetten worden in de daarvoor bestemde tas gestoken. De geannuleerde degene die ongeldig zijn verklaard en de stembiljetten met de bij wijze van test uitgebracht door de voorzitter of de leden van het stembureau vóór de opening an het stembureau voor de kiezers, worden in aparte verzegelde enveloppen gestoken (Ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 21, § 1). De voorzitter van het stembureau bezorgt onverwijld, tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het hoofdbureau, de bovenvermelde enveloppen en tas, het in artikel 19 bedoelde proces-verbaal en de in artikel 20 bedoelde gegevensdragers, de aanstellingsbrieven van de getuigen vermeld in artikel 25 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, de verzegelde enveloppe met de twee exemplaren van de aanstiplijsten (Ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 21, § 2).
14
Oct
Totalisatie van de stemmen
Onmiddellijk na de ontvangst van de gegevensdragers laadt de voorzitter van het hoofdbureau de gegevens van één van die dragers op in het totaliseringssysteem. Als de oplading door middel van de eerste originele gegevensdrager onmogelijk blijkt, herbegint de voorzitter van het hoofdbureau de opladings- verrichting door middel van de tweede gegevensdrager. Als die verrichting ook onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van de betrokken gemeente een elektronisch stemsysteem op en scant het hoofdbureau alle stembiljetten van het stembureau opnieuw in om de gegevens van de defecte gegevensdragers opnieuw samen te stellen. Voorafgaand aan het scannen van alle stembiljetten kan de voorzitter van het hoofdbureau de stembiljetten waarvan hij oordeelt dat ze het stemgeheim schenden, verwijderen. De voorzitter van het hoofdbureau kan eveneens beslissen om stembiljetten waarvan de tekst van de stem onleesbaar is of waarvan de overeenstemming tussen de tekst en de barcode niet meer te controleren is, te weren. Het hoofdbureau maakt daarvan melding in het proces-verbaal (Ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 22).
14
Oct
Proces-verbaal van de resultaten van alle stembureaus
Wanneer de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van het hoofdbureau het proces-verbaal af. De leden van het hoofdbureau en de getuigen ondertekenen het proces-verbaal (Ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 23).
14
Oct
Afkondiging van de stemresultaten
Openbare afkondiging van de uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de kandidaten die tot gemeenteraadslid of opvolger gekozen zijn (BGKWB, artikel 59, eerste lid).
14
Oct
Mogelijkheid tot nazicht van het proces-verbaal van het hoofdbureau
Een dubbel van het proces-verbaal van het hoofdstembureau, door de leden voor eensluidend verklaard, wordt op de gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage gelegd (BGKWB, artikel 60, vierde lid).
17
Oct
Laatste dag om de staat van de kiezers die niet aan de verkiezing hebben deelgenomen op te maken
Uiterste dag waarop de staat van de kiezers die niet aan de verkiezing hebben deelgenomen wordt toegezonden aan de vrederechter van het kanton door de voorzitter van het stembureau (BGKWB, artikel 41, eerste en tweede lid).
24
Oct
Laatste dag om het rapport aan Regering en Parlement te bezorgen
Uiterlijk tien dagen na de dag van de verkiezingen bezorgt het college van deskundigen een verslag aan de Regering en aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (ordonnantie van 12 juli 2012, artikel 10, §3).
28
Nov
Definitieve resultaten van de verkiezing
2)Bij ontstentenis van bezwaren gaat het Rechtscollege alleen de juistheid na van de zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard. De uitslag van de verkiezingen wordt definitief vijfenveertig dagen na de dag van de verkiezingen, onverminderd de toepassing van artikel 74, §3. (BGKWB, artikel 75, § 2, derde lid).
13
Dec
Laatste dag voor de opstelling van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het verslag van de uitgaven die de politieke partijen voor verkiezings­propaganda hebben gedaan, dient op te maken. Dit verslag wordt ter inzage gelegd van alle op de kiezerslijst ingeschreven kiezers, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen. (Wet van 7 juli 1994, artikel 9, §2)
28
Dec
Laatste dag van inzage van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994. Na deze datum, verzending van de verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar de Controlecollege (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).
31
Mar
Einde van de periode binnen dewelke het Controlecollege moet beslissen over het verslag betreffende de verkiezingsuitgaven opgesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg
Het Controlecollege doet op tegenspraak en uiterlijk negentig dagen na de ontvangst van de verslagen van de Voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg uitspraak (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).