Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

Le calendrier electoral

De verkiezingskalender

Profile
02
Oct
Laatste dag voor inzage in de kiezerslijsten
Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst moet kunnen raadplegen bij de gemeentesecretarie tijdens de diensturen (BGKWB, artikel 3, § 3).
02
Oct
Laatste dag voor de indiening van een bezwaar tegen de kiezerslijst
Uiterste datum waarop elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar kan indienen in verband met de kiezerslijst (BGKWB, artikel 3bis, §§ 1 en 2).
13
Oct
Laatste dag voor de indiening van de aanvraag bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde de onmogelijkheid vast te stellen om te gaan stemmen in geval van verblijf in het buitenland (stemmen bij volmacht)
Uiterste datum waarop de kiezer, die zich wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, een aanvraag kan indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde deze onmogelijkheid vast te stellen met het oog op het verlenen van een volmacht (BGKWB, artikel 42bis, §1, 7°).
14
Oct
Dag van de verkiezingen
Dag van de verkiezing: de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden heeft van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (BGKWB, artikel 7, §1).
14
Oct
Openingsuren
De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 16 uur. Kiezers die zich in het stemlokaal bevinden vóór het sluitingsuur van de stembureaus, worden nog tot de stemming toegelaten (BGKWB, artikel 36, eerste en tweede lid, en ordonnantie van 12/07/2012, artikel 13).
14
Nov
Begin van de inzageperiode van de aangiften van verkiezingsuitgaven
Datum vanaf welke de kiesgerechtigden van de kieskring ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten en van de lijsten kunnen inzien (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).
28
Nov
Laatste dag van de inzageperiode van de aangiften van verkiezingsuitgaven
3) Uiterste datum waarop de aangiften van de verkiezingsuitgaven op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg door de kiesgerechtigden kunnen ingekeken worden (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).
28
Dec
Laatste dag van inzage van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994. Na deze datum, verzending van de verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar de Controlecollege (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).

Vroeger

De verkiezingskalender

Profile
27
Mar
Wijziging terugbetaling van de verplaatsingskosten

Het artikel van de terugbetaling van de verplaatsingskosten is vandaag gewijzigd.

 

09
Apr
Wijziging de geschiedenis van het elektronisch stemmen

De artikel over geschiedenis van elektronisch stemmen is gewijzigd vandaag.

17
May
Subsidieprojecten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Geachte mevrouw/heer,

 

De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgeroepen om op 14 oktober 2018 te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het Gewest is voor de derde maal verantwoordelijk voor de organisatie van deze verkiezingen.

In het kader daarvan moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoofd bieden aan tal van uitdagingen: laag opkomstpercentage, deelname van niet-Belgen, toegankelijkheid voor iedereen, ... We willen alle kiezers zo goed mogelijk informeren over hun rechten en plichten, hun belangstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen opwekken en hen oproepen om op 14 oktober hun stem uit te brengen.

We rekenen op de verenigingen om ons te helpen de burgers warm te maken voor de verkiezingen via acties op het terrein. Daartoe kunnen de verenigingen een subsidieproject indienen. De bedoeling is concrete acties op te zetten om de burgers aan te moedigen om op 14 oktober te gaan stemmen. Deze acties mogen gericht zijn op alle Brusselaars of bepaalde specifieke doelgroepen (niet-Belgen, jongeren, PBM's, ...).

Het subsidiebedrag is vrij te bepalen, maar moet wel nauwkeurig toegelicht worden. Op gemotiveerd verzoek kan bij de toekenning van de subsidie een voorschot van 80% van het subsidiebedrag uitbetaald worden.

Deze acties moeten uiterlijk op 13 oktober 2018 georganiseerd worden, met uitzondering van de acties die gericht zijn op niet-Belgen, die niet later dan 31 juli mogen plaatsvinden.

De aanvragen voor subsidies moeten ten laatste 29 juni 2018 worden verstuurd. Het Gewest onderzoekt elke aanvraag bij ontvangst en stuurt een antwoord van al dan niet toekenning van een subsidie in functie van de kwaliteit van het project en de bij het Gewest beschikbare middelen voor dit openbaar beleid.

Voor al uw vragen, aarzel niet om contact op te nemen met mevrouw Hélène Herman, bevoegd voor de communicatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: hherman@gob.brussels.

We hopen dat u een positief gevolg zal geven aan onze oproep.

 

Hoogachtend,

 

De directeur-generaal,

Rochdi Khabazi

30
Jul
Brochure: toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een handicap

Hoewel het Brussels Gewest zich terdege bewust is van de moeilijkheden die personen met een handicap kunnen ondervinden om zich naar het stembureau te begeven of er hun stem uit te brengen, wil het hen toch informeren over deze daad van burgerschap en hen erop wijzen hoe belangrijk het is dat ze hun stem uitbrengen, via een brochure.

Deze brochure, die BPB samen met het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) opgesteld heeft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de praktische aspecten van de verkiezingen voor PBM’s. In het tweede deel wordt in verstaanbare taal uitleg gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en over de begeleiding in het stemhokje.

Papieren exemplaren van de brochure kunnen verkregen worden door een e-mail te sturen naar verkiezingen2018@gob.brussels.

31
Jul
Laatste dag voor inschrijving van de niet-Belgen

Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor onderdanen van andere EU-lidstaten en van niet-EU-lidstaten (BGKWB, artikel 1bis en 1ter).

01
Aug
Start van de periode voor indiening van bezwaren betreffende de kiezerslijst
Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (BGKWB, artikel 3bis, §1 en §2).