Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

FAQ’s

Ik kan niet gaan stemmen en ik ken geen vertrouwenspersoon die voor mij kan stemmen. Kan ik vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?

U moet zo snel mogelijk het vredegerecht uit je kanton schrijven en uitleggen waarom u op 14 oktober niet kunt komen stemmen en alle revelante documenten voorleggen. De vrederechter zal dan beslissen of jouw redenen geldig zijn.

Op deze website vindt u de contactgegevens van het vredegerecht uit je kanton terug: www.juridat.be/kantons/kantons.htm

 

Ik ben een Europese burger en zou willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Verkies ik dan mijn stemrecht in mijn land van herkomst?

Neen, uw deelname aan de Belgische gemeenteraadsverkiezingen heeft geen enkele invloed op het stemrecht in uw land van herkomst.

Ik ben zwaar ziek en kan me niet verplaatsen.  Ik zou mijn broer een volmacht willen geven om voor mij te gaan stemmen, maar hij woont niet in dezelfde gemeente. Is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De kiezer die zich door “ziekte of gebrekkigheid” niet naar het stembureau kan begeven, kan een andere kiezer mandateren om in zijn naam te stemmen. Het volstaat dat deze onmogelijkheid om zich naar het stembureau te begeven, gestaafd wordt door een medisch attest. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, volstaat het dat men kiesgerechtigd is om mandataris te kunnen zijn (in dit geval stemmen bij volmacht), ook al woont men niet in dezelfde gemeente dan de volmachtgever.

Op 1 september verhuis ik. Waar moet ik gaan stemmen? In mijn nieuwe of oude gemeente?

 

De kiezerslijst wordt in iedere gemeente op 1 augustus 2018 opgesteld. Indien u verhuist na deze datum dien u te gaan stemmen in de gemeente waar u was ingeschreven op 31 juli 2018.

 

Als vreemdeling wil ik gaan stemmen en ik moet me dus inschrijven. Wat is de uiterste inschrijvingsdatum?

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2018.  Op die datum moet uw inschrijvingsformulier binnen zijn bij de gemeente.

Ik kreeg vandaag een aangetekende zending om te zetelen als bijzitter bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Ik leef alleen en heb een kind van twee jaar waar ik moet voor zorgen.  Is dit een wettelijke reden om niet te moeten zetelen?

Er staat nergens in de wetgeving wat er al dan niet aanvaard wordt als een geldige reden om niet te gaan bijzitten.  Maar u kan wel zo snel mogelijk een brief schrijven naar de voorzitter van het hoofdbureau waarin u uw probleem uitlegt.  Het is dan aan hem om uw reden al dan niet te aanvaarden.

Ik werk elke zondag en heb geen enkele vertrouwenspersoon die zou kunnen gaan stemmen voor mij. Kan ik dan vrijgesteld worden? Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te informeren?

In principe moet u gaan stemmen en als u in een andere gemeente werkt dan waar u moet stemmen, zijn uw reiskosten ten laste van de gemeente waar u moet stemmen. Er bestaat geen vrijstelling. Indien u niet bent kunnen gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, schrijf u best zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en leg u uit om welke redenen u niet hebt kunnen stemmen, vergezeld van alle nodige documenten. De vrederechter heeft het recht te beslissen wat al dan niet kan beschouwd worden als een gewettigde onthouding.

Op deze website vindt u de contactgegevens van het vredegerecht terug in uw kanton: www.juridat.be/kantons/kantons.htm

Als ik 5 naamstemmen uitbreng, heeft dit dan minder waarde voor de partij dan een lijststem? 
 

Vijf naamstemmen hebben evenveel waarde voor de partij dan een lijststem, maar door een naamstem uit te brengen kan u de toekenning van zetels tussen de verschillende kandidaten beïnvloeden.

Kan men reeds van thuis uit via internet stemmen?

Neen, in België is het momenteel niet mogelijk om via de post of via internet te stemmen. De enige twee mogelijkheden om te gaan stemmen zijn ofwel persoonlijk stemmen of stemmen bij volmacht.

Ik heb een Franstalige oproepingsbrief gekregen.  Ik ben nochtans een Nederlandstalige inwoner.  Wat moet ik doen?

Normaal gezien ontvangt u alle briefwisseling in de taal waarin u bent ingeschreven in de registers.  Indien dit niet het geval is, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Dienst Bevolking van uw gemeente, om uw taalcode in uw bevolkingsdossier in het Nederlands te laten aanpassen, alsmede een nieuwe oproepingsbrief in het Nederlands te vragen.

Ik heb mij als Europees onderdaan ingeschreven voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Moet ik mij opnieuw inschrijven om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
 
 

Ja. Indien u ingeschreven bent voor de verkiezingen van het Europees Parlement, blijf u in de toekomst ook op de kiezerslijst staan van deze verkiezingen en hoef u geen verdere stappen ter zake meer te ondernemen. Dit wil niet zeggen dat u daardoor automatisch bent ingeschreven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Indien u zich in het verleden nog niet voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt laten inschrijven, moet u dus wel nog een inschrijvingsformulier invullen.

Ik ben geen Belg en ik ben al ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven op de kiezerslijst indien ik verhuisd ben naar een andere gemeente?

Neen. Ook als u verhuist naar een andere gemeente en officieel van adres verandert, blijf u ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in uw nieuwe gemeente.
Uw inschrijving op de kiezerslijst wordt doorgegeven aan uw nieuwe gemeente.

 

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen, maar ik verhuis naar het buitenland nog vóór de stemming. Wat moet ik doen?
 

Indien u verhuist buiten de grenzen van het Rijk en u niet meer bent gedomicilieerd in België, zal u worden geschrapt uit de bevolkingsregisters en bijgevolg ook van de kiezerslijst. De beslissingen tot schrapping worden tot op de dag van de verkiezingen overgemaakt aan de voorzitters van de stembureaus. U mag dus niet meer geen stemmen.

Ik heb een bolletje bovenaan een lijst gekleurd en 2 naamstemmen gegeven op dezelfde lijst.  Heb ik geldig gestemd?
 

U hebt geldig uw stem uitgebracht.  De naamstem zal wel primeren waardoor de stem bovenaan de lijst als niet bestaande wordt beschouwd.  Binnen dezelfde lijst mag u zoveel naamstemmen uitbrengen als u wil.

Mag ik in het stemhokje mijn 17-jarige dochter meenemen zodat zij ziet hoe de echte stemprocedure werkt?
 

De toegang tot het stembureau is beperkt tot de leden van het stembureau, de getuigen en de kiezer voor de tijd die nodig is om zijn stem uit te brengen. Omwille van de mogelijke schending van het stemgeheim is het dan ook niet toegestaan dat men met twee in het stemhokje gaat om een stem uit te brengen, tenzij de uitzonderingen die voorzien zijn voor bepaalde categorieën van kiezers.