Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

FAQ’s

Profile (field_select_profile)

Aan wie kan ik volmacht geven?

U kunt een volmacht geven aan eender welke gemeenteraadskiezer. Er is geen beperking meer tot familieleden. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. En bovendien moet de mandataris zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever normaal moet gaan stemmen.

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen, maar ik verhuis naar het buitenland nog vóór de stemming. Wat moet ik doen?

 

Indien u verhuist buiten de grenzen van het Rijk en u niet meer bent gedomicilieerd in België, zal u worden geschrapt uit de bevolkingsregisters en bijgevolg ook van de kiezerslijst. De beslissingen tot schrapping worden tot op de dag van de verkiezingen overgemaakt aan de voorzitters van de stembureaus. U mag dus niet meer geen stemmen.

Ik moet op de zondag van de verkiezingen werken.  Mijn werkgever wil me geen uur vrijaf geven (of wil dat uur niet betalen) om te gaan stemmen.  Hij zegt dat ik maar iemand volmacht moet geven.  Is dit juist?

 

Het is inderdaad zo dat wanneer iemand verhinderd is om te gaan stemmen omwille van beroepsredenen, men best volmacht kan verlenen aan iemand anders.

Ik ontving geen oproepingsbrief (of ik ben hem verloren).  Wat moet ik doen?

 

De administratie kan tot en met 29 september 2018 de oproepingsbrieven opsturen.
Indien u na deze datum nog steeds geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan u deze afhalen bij uw gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.

Indien u de oproepingbrief bent kwijtgeraakt en u kent het nummer van uw stembureau, kunt u op de verkiezingsdag rechtstreeks naar de voorzitter van het stembureau gaan met uw identiteitskaart en kunt u stemmen of naar uw  gemeente gaan en vragen om een duplicaat.

Ik heb een oproeping gekregen om in het stembureau te gaan zetelen.  Maar ik ben al een tijd medisch niet geschikt om te werken.  Wat moet ik doen?

Indien u bent opgeroepen als lid van een bureau en u om medische redenen deze taak niet kunt uitvoeren, dient u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 48 uur de voorzitter van het hoofdbureau daarvan in kennis te stellen (met een doktersbriefje).

Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Moet ik me daar zorgen over maken? Zo ja, vanaf wanneer?

 

In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen die bestemd is voor een overleden familielid. Wat moet ik doen?

 

U hoeft helemaal niets doen voor wat betreft deze oproepingsbrief.

Politiek interesseert me niet. Ben ik verplicht te gaan stemmen?

 

In België is de stemming verplicht. Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wiens verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, moet door een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank verschijnen, die uitspraak doet zonder dat er een beroepsmogelijkheid is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stemplicht automatisch geldt voor de Belgen, maar ook voor de niet-Belgen die de erkenning van de hoedanigheid van kiezer bekomen hebben.

Als vreemdeling wil ik gaan stemmen en ik moet me dus inschrijven. Wat is de uiterste inschrijvingsdatum?

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 juli 2018.  Op die datum moet uw inschrijvingsformulier binnen zijn bij de gemeente.