Kiezer
Switch Language
Menu

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie

Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie mag stemmen indien hij aan de kiesvoorwaarden voldoet en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.

Alle onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie mogen onder bepaalde voorwaarden stemmen. Als u aan deze voorwaarden voldoet, mag u zich inschrijven op de kiezerslijst door dit formulier  naar uw gemeente te sturen.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om te mogen stemmen ?

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018:

1.    Onderdaan zijn van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie
2.    Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
3.    Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4.    Zich op 14 oktober 2018 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden (zie verder).
5.    Uiterlijk op 31 juli 2018 ingeschreven zijn op de kiezerslijst (zie verder).

De inschrijving op de kiezerslijst

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kan u via dit formulier  een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente indienen. Dit formulier moet vervolgens per post opgestuurd of persoonlijk afgegeven worden bij de dienst Bevolking van uw gemeente (zie de adressen van de gemeenten hier). De uiterste datum voor het indienen van het formulier is 31 juli 2018. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.  
Deze inschrijving is verplicht om te mogen stemmen.

Als u voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 al gestemd heeft, hoeft u niets te doen. U zal automatisch opgeroepen worden om in uw huidige gemeente te gaan stemmen.

De inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet dezelfde als de inschrijving voor de verkiezing van het Europese Parlement in 2014. Als u zich in 2014 ingeschreven heeft om te stemmen voor het Europese Parlement, moet u zich wel degelijk inschrijven op de kiezerslijst van de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Is stemmen verplicht?

Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die zich ingeschreven heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen of voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is, net als iedere Belgische burger, stemplichtig.  
Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. De straf die opgelegd wordt voor een eerste inbreuk bestaat uit een berisping of een boete van 30 tot 60 euro. In geval van recidive kan deze boete oplopen van 60 tot 150 euro.
Als u om een gegronde reden niet persoonlijk kan gaan stemmen (bv. verblijf in het buitenland of ziekte), kan u uw stem laten uitbrengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht (meer details daarover vindt u op de pagina: Stemmen bij volmacht).
Niet-Belgen hebben tot drie maanden voor de volgende verkiezingen het recht om zich uit te schrijven uit de kiezerslijst. Daartoe volstaat het dat ze een ondertekende brief naar hun gemeente sturen. Na deze uitschrijving zijn zij niet meer ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenteraadsverkiezingen, maar kunnen ze zich nog altijd herinschrijven als kiezer als ze dat wensen.

Elke persoon die erkend werd als kiezer na de aanvraag tot inschrijving, ontvangt zijn oproeping automatisch.

De inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in België ontneemt u niet het kiesrecht in uw land van herkomst!

GEVALLEN VAN UITSLUITING OF SCHORSING VAN DE KIESRECHTEN

Zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling zijn definitief uitgesloten van het kiesrecht en mogen niet worden toegelaten tot de stemming (art. 6 Kieswetboek).
Zijn in de uitoefening van hun kiesrecht geschorst en mogen tot de stemming niet worden toegelaten zolang die onbekwaamheid duurt (art. 7 Kieswetboek):
•    de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen onder statuut van verlengde minderjarigheid of geïnterneerden;
•    zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling;
•    zij die ter beschikking van de Regering zijn gesteld onder de vorm van een internering.

If you need information about the elections in English, please visit this site :

http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/communal-elections-2018

Documenten

03/07/2018 - 10:55
Formulier inschrijving Europese burgers
Description

Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijlage 1

03/28/2018 - 12:32
Formulier P1 Volmacht om te stemmen
Description

Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

03/28/2018 - 12:34
Formulier P2 Volmacht voor privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland
Description

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.

05/15/2018 - 07:50
Brochure van Brussels Commissionners: Think European, vote local!
Description

Er wonen meer dan 210.000 Europeanen in de 19 Brusselse gemeenten, dat is een vierde van het hele kiezerskorps.
In uw gemeente zijn enkele honderden stemmen voldoende om het resultaat te wijzigen. Laat uw stem horen.

Meer informatie in deze brochure of op de website van Brussels Commissionner: http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/communal-elections-2018

FAQ’s

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in Brussel. Ik heb me ingeschreven teneinde te kunnen stemmen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.  Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?

De erkenning van de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betreffende persoon aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen, in welke Belgische gemeente hij ook verblijft. Eens men de erkenning om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft verkregen, dient men geen nieuwe aanvraag in te dienen om deel te kunnen nemen aan latere gemeenteraadsverkiezingen.  Men is in dit geval trouwens verplicht te gaan stemmen.

Ik heb mij als Europees onderdaan ingeschreven voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Moet ik mij opnieuw inschrijven om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
 
 

Ja. Indien u ingeschreven bent voor de verkiezingen van het Europees Parlement, blijf u in de toekomst ook op de kiezerslijst staan van deze verkiezingen en hoef u geen verdere stappen ter zake meer te ondernemen. Dit wil niet zeggen dat u daardoor automatisch bent ingeschreven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Indien u zich in het verleden nog niet voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt laten inschrijven, moet u dus wel nog een inschrijvingsformulier invullen.

Ik ben geen Belg en ik ben al ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven op de kiezerslijst indien ik verhuisd ben naar een andere gemeente?

Neen. Ook als u verhuist naar een andere gemeente en officieel van adres verandert, blijf u ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in uw nieuwe gemeente.
Uw inschrijving op de kiezerslijst wordt doorgegeven aan uw nieuwe gemeente.

 

Waar moet ik, als niet-Belg, het inschrijvingsformulier om me in te schrijven op de kiezerslijst indienen? Moet ik het persoonlijk afgeven of mag ik het ook opsturen?

Het inschrijvingsformulier moet ingediend worden bij de bevolkingsdienst van uw gemeente. U kan het per post opsturen en de gemeente stuurt u dan vervolgens een ontvangstbewijs en een attest waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst. U kan het ook persoonlijk afgeven en de gemeente geeft dan onmiddellijk een ontvangstbewijs. De gemeente zal u nadien een attest sturen waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst. Tenslotte kan u het ook opsturen per email indien het elektronisch ondertekend is met uw identiteitskaart. De gemeente zal u nadien een attest sturen waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst.
U kan een kopij van uw identiteitskaart toevoegen om het werk van de gemeente te vergemakkelijken, maar dit is niet verplicht.

Ik ben niet Belg. Kan ik mij ook laten uitschrijven als kiezer?

Ja. U moet dan schriftelijk verklaren bij de gemeente van uw verblijfplaats dat u afziet van uw hoedanigheid als kiezer.

U kunt zich vóór 31 juli 2018 of na 15 oktober 2018 uitschrijven. U kunt zich tijdens de drie maanden voorafgaand een verkiezing niet uitschrijven.

Links