Kiezer
Switch Language
Menu

Bijstand bij de stemming

Krachtens een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 dient er in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien.

Krachtens een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 dient er in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien.

Indien een kiezer, wegens een handicap, niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, kan hij aan de voorzitter de toestemming vragen om zich door iemand te laten begeleiden of bij te staan die hij zelf kiest (art. 37 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van het aangevoerde lichaamsgebrek, dan beslist het stembureau en zijn met redenen omklede beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen.

Ook artikel 18 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt dat in een elektronisch stembureau de kiezer die moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van zijn stem, kan vragen om bijgestaan te worden door de voorzitter van het stembureau of door een door de voorzitter aangewezen lid van het stembureau. Als de voorzitter of een lid van het stembureau de werkelijkheid van die moeilijkheden betwist, doet het stembureau daarover uitspraak en wordt zijn gemotiveerde beslissing opgenomen in het proces-verbaal.

FAQ’s


Ik ben gehandicapt en heb hulp nodig bij het stemmen. Mag ik aan iemand vragen mij daarbij te helpen in het stemhokje?

 

Een kiezer die wegens een fysische handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven om te stemmen, mag zich, met toestemming van de voorzitter, door een persoon naar keuze laten begeleiden of bijstaan.